Poisťovňa

Poisťovňa insurance company je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť podľa zákona o poisťovníctve a na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. Právnou formou poisťovne môže byť len akciová spoločnosť alebo európska spoločnosť.

Poisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu EÚ, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v domovskom členskom štáte. Na Slovensku môže vykonávať svoju činnosť:

  • na zaklade slobody poskytovať služby freedom servicies
  • prostredníctvom pobočky

Pobočka poisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka poisťovne z iného členského štátu umiestnená na území Slovenskej republiky; za pobočku sa považuje aj zriadenie kancelárie vedenej zamestnancom poisťovne z iného členského štátu alebo inou osobou, ktorá má oprávnenie časovo neobmedzene vykonávať poisťovaciu činnosť v mene poisťovne z iného členského štátu.