Poistná doba

Poistná doba (period of insurance/ term of insurance) je doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Poistná doba začína plynúť väčšinou nultou hodinou dňa, ktorý je dohodnutý ako začiatok poistenia a končí o 24:00 dňa, ktorý sa nazýva koniec poistenia. V niektorých prípadoch, keď je to z praktického hľadiska účelné, začína poistenie plynúť ihneď od vyznačenej hodiny a minúty aktuálneho dňa, napríklad havarijné poistenie. Nikdy sa však nesmie antidatovať, čiže stanoviť začiatok poistenia v minulosti.

Poistenie na dobu určitú

Poistenie na dobu určitú má okrem začiatku poistenia dopredu stanovený aj koniec poistenia. Poistenie môže byť uzavreté z hľadiska poistnej doby ako:

Poistenie na dobu neurčitú

Poistenie môže byť uzavreté aj na dobu neurčitú. Znamená to, že nie je vopred stanovený koniec poistenia. Obvyklým poistením, ktoré sa uzatvára na dobu neurčitú, je napríklad poistenie domácnosti.

Večné poistenie

Niektoré produkty životného poistenia majú koniec poistenia určený dňom, kedy poistený umrie, bez ohľadu na dĺžku trvania poistenia. Poistenie končí smrťou a výplatou poistného plnenia. Príkladom je doživotné dôchodkové poistenie, napr. z druhého dôchodkového piliera.