Poistený

Poistený (insured) je osoba, na ktorej majetok, zodpovednosť, život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Môže ním byť fyzická, ako aj právnická osoba.

Poistený má vo vzťahu k poisťovateľovi povinnosť pravdivo odpovedať na otázky v rôznych dotazníkoch, oznamovať poisťovni prípadné zmeny, vyplniť hlásenie poistnej udalosti, riadiť sa pokynmi poisťovne počas riešenia následkov škody, zhromaždiť všetky požadované dokumenty a poskytnúť poisťovni potrebnú súčinnosť s cieľom korektnej likvidácie poistnej udalosti.

Mám záujem o poistenie

Väčšinou je poistený totožný s poistníkom. Často sa však stáva, že sú tieto osoby odlišné, čo môže vyplývať z povahy poistenia alebo z praktického hľadiska.

Príklady, kedy poistník a poistený sú rozdielne osoby

  • Rodič poistí svoje maloleté dieťa proti úrazom, vtedy je rodič poistník a dieťa poistené, pretože maloleté dieťa nemôže uzavrieť poistnú zmluvu, ani nemá z čoho platiť poistné.
  • Havarijné poistenie nového vozidla uzavrie ako poistník leasingový nájomca, poistená bude leasingová spoločnosť ako majiteľ vozidla.
  • Zamestnávateľ poistí svojho zamestnanca cestovným poistením na pracovnú cestu. Zamestnávateľ je poistník, zamestnanec je poistený.