Poistený

Poistený (insured) je osoba, na ktorej majetok, zodpovednosť, život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Môže ním byť fyzická, ako aj právnická osoba.

Poistený má vo vzťahu k poisťovateľovi povinnosť pravdivo odpovedať na otázky v rôznych dotazníkoch, oznamovať poisťovni prípadné zmeny, vyplniť hlásenie poistnej udalosti, riadiť sa pokynmi poisťovne počas riešenia následkov škody, zhromaždiť všetky požadované dokumenty a poskytnúť poisťovni potrebnú súčinnosť s cieľom korektnej likvidácie poistnej udalosti.

Mám záujem o poistenie

Väčšinou je poistený totožný s poistníkom. Často sa však stáva, že sú tieto osoby odlišné, čo môže vyplývať z povahy poistenia alebo z praktického hľadiska.

Príklady, kedy poistník a poistený sú rozdielne osoby

  • Rodič poistí svoje maloleté dieťa proti úrazom, vtedy je rodič poistník a dieťa poistené, pretože maloleté dieťa nemôže uzavrieť poistnú zmluvu, ani nemá z čoho platiť poistné.
  • Havarijné poistenie nového vozidla uzavrie ako poistník leasingový nájomca, poistená bude leasingová spoločnosť ako majiteľ vozidla.
  • Zamestnávateľ poistí svojho zamestnanca cestovným poistením na pracovnú cestu. Zamestnávateľ je poistník, zamestnanec je poistený.
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.