Poistenie

Poistenie je obchod s rizikom, ktorý funguje medzi poistníkom (poisteným) a poisťovňou. Tento obchod spočíva v týchto znakoch:

 1. Poisťovňa preberá riziko od poisteného
 2. Dôsledky rizika – škody sa prenášajú z poisteného na poisťovňu.
 3. Poisťovňa za to inkasuje poistné.
 4. Poisťovňa vytvára poistný kmeň, čiže súbor poistných zmlúv a poistných udalostí.
 5. Poisťovňa zvláda prevzaté riziká s využitím matematicko-štatistických metód.
 6. Poisťovňa dosahuje zisk.
Mám záujem o životné poistenie

Ďalšie definície poistenia

 • Poistenie je ochrana pred následkami rizika – poistený prenesie, odovzdá (ceduje) alebo zdieľa svoje riziká, ktorých potencionálne škodové dôsledky sú z jeho individuálneho hľadiska neúnosné, na poistiteľa, ktorý pri dostatočne veľkom súbore rizík podobného charakteru je schopný prevzaté riziká s využitím inkasovaného poistného nielen zvládať, ale aj dosiahnuť zisk.
 • Poistenie je finančná služba. Poisťovňa prijíma peniaze od klientov a pracuje s nimi ako finančná inštitúcia. Naviac pracuje poisťovňa s tzv. upisovacím rizikom, čiže rizikom súvisiacim s prevzatím rizík od klientov na základe poistných zmlúv.
 • Poistenie je záväzkový vzťah, čiže právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na poistné plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Tento vzťah je vzájomný, pretože obe zmluvné strany sú súčasne veriteľmi aj dlžníkmi. Poisťovňa má právo na poistné (je veriteľom) a má povinnosť vyplatiť plnenie (je dlžníkom). Poistený má právo na poistné plnenie (je veriteľom) a má povinnosť zaplatiť poistné (je dlžníkom).
 • Poistenie je obchod s dôverou klienta. Klient zaplatí poistné a verí poisťovni, že mu v prípade poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie.
 • Poistenie je stávka klienta o to, že sa poistná udalosť nestane. Klient zaplatí poisťovni – stávkovej kancelárii poistné a stávku vyhrá v prípade škody, kedy mu poisťovňa vyplatí poistné plnenie.
 • Poistenie je spotrebiteľská zmluva, v ktorej dodávateľom je poisťovňa a spotrebiteľom je poistník a poistený. Spotrebiteľská zmluva môže mať písomnú formu ako poistná zmluva alebo môže byť dohodnutá iným spôsobom, napr. aj zaplatením poistného, poslaním sms a podobne.

Právne vymedzenie poistenia

Poistenie je právny vzťah medzi poisťovňou a poistníkom, na základe ktorého je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie v prípade, že nastane poistná udalosť a poistník je povinný platiť poistné.

Právne formy poistenia