...

Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Ak ste znalec, tlmočník alebo prekladateľ, zapísaný v zozname na Ministerstve spravodlivosti SR, ste povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu a ručíte za spôsobenú škodu až do výšky svojho majetku. Poistiť sa môže aj právnická osoba, tu si poistnú sumu určujete podľa potreby.

lawyer image

Ste znalec, tlmočník alebo prekladateľ?

Poraďte sa s nami

Ozveme sa vám čím skôr

Poistenie zodpovednosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

 • Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže podľa zákona vykonávať činnosť len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu;
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na požiadanie preukázať.
 • Minimálne povinné limity poistného plnenia za jednu poistnú udalosť
  33 193 € znalec
  3 319 € tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname.
  V skutočnosti tlmočník alebo znalec zodpovedá za spôsobenú škodu až do plnej hodnoty svojho majetku.
 • Poistenie zodpovednosti si môže dojednať aj právnická osoba, napr. prekladateľská firma.
 • Pripoistenie škôd na prevzatých dokumentoch alebo ich straty.
 • Pripoistenie porušenia práv duševného vlastníctva.
 • Pripoistenie územnej platnosti aj mimo územia Slovenskej republiky.

Príklady možných škôd

 • Znalec určený súdom bol požiadaný o vyhotovenie znaleckého posudku v oblasti zdravotníctvo – neurológia. Pri vyhotovovaní znaleckého posudku dôjde nedopatrením k zámene zdravotnej dokumentácie pacienta. Z uvedeného omylu znalec dospeje k nesprávnemu posúdeniu zdravotného stavu a konečného záveru posudku, na základe ktorého súd rozhodne v neprospech účastníka sporu. Neskôr pri kontrole zdravotnej dokumentácie vyjde najavo, že chybou znalca došlo k zámene. Účastník sporu zažaluje znalca o náhradu škody vo výške 50.000,- € spôsobenú zámenou zdravotnej dokumentácie pri vyhotovení znaleckého posudku a následného nesprávneho záveru posudku.
 • Chyba v preklade manuálu z cudzieho jazyka spôsobila nesprávne používanie lekárskeho prístroja, čím došlo k poškodeniu zdravia niekoľkých pacientov. Prekladateľ bol označený za vinníka tejto škody a poškodení pacienti vzniesli proti nemocnici nárok na náhradu škody, pričom tento nárok sa ďalej preniesol na prekladateľa.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...