Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Načítava sa...
Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Ak ste znalec, tlmočník alebo prekladateľ, zapísaný v zozname na Ministerstve spravodlivosti SR, ste povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu a ručíte za spôsobenú škodu až do výšky svojho majetku. Poistiť sa môže aj právnická osoba, tu si poistnú sumu určujete podľa potreby.
Ste znalec, tlmočník alebo prekladateľ?
Poraďte sa s nami

Poistenie zodpovednosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

  • Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže podľa zákona vykonávať činnosť len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu;
  • Poistenie profesijnej zodpovednosti je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na požiadanie preukázať.
  • Minimálne povinné limity poistného plnenia za jednu poistnú udalosť 33 193 € znalec 3 319 € tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname. V skutočnosti tlmočník alebo znalec zodpovedá za spôsobenú škodu až do plnej hodnoty svojho majetku.
  • Poistenie zodpovednosti si môže dojednať aj právnická osoba, napr. prekladateľská firma.
  • Pripoistenie škôd na prevzatých dokumentoch alebo ich straty.
  • Pripoistenie porušenia práv duševného vlastníctva.
  • Pripoistenie územnej platnosti aj mimo územia Slovenskej republiky.

Príklady možných škôd

  • Znalec určený súdom bol požiadaný o vyhotovenie znaleckého posudku v oblasti zdravotníctvo – neurológia. Pri vyhotovovaní znaleckého posudku dôjde nedopatrením k zámene zdravotnej dokumentácie pacienta. Z uvedeného omylu znalec dospeje k nesprávnemu posúdeniu zdravotného stavu a konečného záveru posudku, na základe ktorého súd rozhodne v neprospech účastníka sporu. Neskôr pri kontrole zdravotnej dokumentácie vyjde najavo, že chybou znalca došlo k zámene. Účastník sporu zažaluje znalca o náhradu škody vo výške 50.000,- € spôsobenú zámenou zdravotnej dokumentácie pri vyhotovení znaleckého posudku a následného nesprávneho záveru posudku.
  • Chyba v preklade manuálu z cudzieho jazyka spôsobila nesprávne používanie lekárskeho prístroja, čím došlo k poškodeniu zdravia niekoľkých pacientov. Prekladateľ bol označený za vinníka tejto škody a poškodení pacienti vzniesli proti nemocnici nárok na náhradu škody, pričom tento nárok sa ďalej preniesol na prekladateľa.