Poistenie lekárov a zdravotníckych zariadení
Načítava sa...
Poistenie lekárov a zdravotníckych zariadení

Poistenie lekárov a zdravotníckych zariadení

Profesia súkromného lekára, lekárne, či iné poskytovanie zdravotníckej starostlivosti je spojené s rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť. Niektoré poistné produkty sú povinné, niektoré dobrovoľné.
Ste lekár, fyzioterapeut alebo riadite nemocnicu či sanatórium?
Poraďte sa s nami

Poistenie zodpovednosti lekárov a zdravotníckych zariadení

  Poistenie profesijnej zodpovednosti
 • je povinné pre ambulancie, nemocnice, polikliniky, sanatóriá, atď
 • Poistenie kryje škody spôsobené pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti – chybná diagnóza, nesprávna liečba, chyby pri predpisovaní liekov a používaní lekárskych prístrojov, regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
 • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia
 • Poistené sú škody, ktoré spôsobia lekári, zdravotné sestry, pomocný zdravotný personál, ale aj maséri, laboranti, záchranári a podobne
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • vyplýva najmä z prevádzkovej činnosti ambulancie, či iného zdravotníckeho zariadenia - škoda na zdraví, škody na majetku a ušlom zisku, náklady na obranu proti oprávneným a neoprávneným nárokom poškodeného
 • Pripoistenie škôd na prenajatých nehnuteľnostiach
 • Pripoistenie regresov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov
 • Poistenie enviromentálnej zodpovednosti
 • je zo zákona určené pre každú nemocnicu alebo iné zdravotnícke zariadenie, skladujúce nebezpečné látky. Poistenie kryje škody na životnom prostredí - voda, pôda, chránené druhy európskeho významu a chránené biotopy európskeho významu. Poistené sú bezodkladné preventívne opatrenia, nápravné opatrenia, technické náklady na znalcov, havarijných komisárov a podobne
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca
 • Zamestnanec zdravotníckeho zariadenia zodpovedá za škodu spôsobenú zamestnávateľovi až do výšky 4-násobku hrubej mzdy zamestnanca, čo podľa zákonníka práce môže zamestnávateľ vymáhať od zamestnanca

Pre koho je poistenie zodpovednosti určené?

Poistenie je určené pre tieto subjekty:
 • zdravotnícke zariadenia ambulantnej starostlivosti:
  • všeobecná ambulancia
  • špecializovaná ambulancia
  • ambulancia záchrannej zdravotnej služby
  • ambulancia Hasičského a záchranného zboru v odbore urgentná medicína
  • ambuancie Horskej záchrannej služby v odbore urgentná medicína
  • stacionár
  • mobilný hospic
  • zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
  • zariadenie spoločných a vyšetrovacích zložiek
  • lekárska služba prvej pomoci (detská ambulancia, ambulancia pre dospelých, stomatológia)
 • zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotníckej starostlivosti
  • nemocnica
  • liečebňa
  • kúpeľná liečebňa
  • hospic
  • dom ošetrovateľskej starostlivosti
  • prírodné liečebné kúpele
  • zariadenia biomedicínskeho výskumu
 • lekárenská starostlivosť
  • verejná lekáreň
  • nemocničná lekáreň
  • výdajňa zdravotných pomôcok
 • ostatné zdravotnícke povolania (nie lekári)
  • dentálny hygienik
  • fyzioterapeut
  • laborant / technik
  • logopéd
  • masér
  • očný optik
  • pôrodná asistentka
  • psychológ
  • zdravotnícky záchranár
  • zubný technik

Poistenie majetku zdravotníckeho zariadenia a lekárskych prístrojov

 • Poisťuje sa hnuteľný majetok - zariadenie zdravotníckeho zariadenia a zásoby, ako aj budovy a stavby
 • Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám - požiar, živelné pohromy a krádež
 • Poistenie na novú hodnotu - plnenie vždy v nových cenách
 • Lekárske prístroje je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám - poistenie elektroniky
 • Krytie lekárskych prístrojov proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži
 • Poistenie lekárskych prístrojov sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy
 • Poistené môžu byť aj prenosné zariadenia, a to aj počas prepravy

Príklady možných škôd, ktoré poisťovňa plní

 • Lekár chybne stanoví diagnózu a naordinuje pacientovi nesprávnu liečbu, pričom nezohľadní jeho doterajšie zdravotné problémy. Dôjde k trvalej invalidite pacienta, ktorého právnici dokážu neúmyselné pochybenie lekára a vznesú nárok na náhradu škody vo výške 1 500 000 €
 • 20 - ročný muž podstúpi jednoduchú operáciu nosovej prepážky, pričom dôjde k zanedbaniu povinných postupov lekárov, dôjde k zástave dýchania a a nezvratnému poškodeniu mozgu, čím sa pacient dostane do stavu nezvratnej bdelej kómy, doživotne odkázaný na celodennú starostlivosť. Po niekoľkoročnom súdnom procese musí nemocnica zaplatiť rodine postihnutého odškodné vo výške 550 000 €
 • Následkom bežnej laserovej operácie očí na korekciu krátkozrakosti 25-ročná pacientka stratí zrak na jednom oku. Advokát podá žalobu na zdravotnícke zariadenie za zanedbanie zdravotnej starostlivosti s následkom škody na zdraví a trvalej invalidity s výškou odškodného 390 000 €
 • Zubný lekár ošetruje pacienta, pričom vystrašený pacient reflexívne vyrazí z ruky lekára sondu, ktorá spadne na zem, čím sa zničí elektronický čip za 8 000 €. Ide o typickú škodu z poistenia elektroniky