Zákon o PZP

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Úplné znenie zákona č. 381/2001 Z. z. zo 4. septembra 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 95/2002 Z. z., zákonom č. 99/2003 Z. z., zákonom č. 430/2003 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 645/2004 Z. z., zákonom č. 91/2005 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 188/2006 Z. z., zákonom č. 110/2007 Z. z., zákonom č. 144/2010 Z. z., zákonom č. 520/2011 Z. z., zákonom č. 180/2013 Z. z. a zákonom č. 39/2015 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ časť

[collapseblock]
[collapseentry title=“§1 Predmet úpravy“ id=“collapse1″ shown=“true“]

[collapseentrytext]
(1) Tento zákon upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti“) a zriadenie
Slovenskej kancelárie poisťovateľov (ďalej len „kancelária“).

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na poistenie zodpovednosti
osobitné predpisy

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§2 Vymedzenie pojmov“ id=“collapse2″]

[collapseentrytext]

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) motorovým vozidlom samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné
nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii
vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz,
b) tuzemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel
v Slovenskej republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo,
ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má
trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo motorové vozidlo, ktoré
bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu 30 dní odo dňa, keď kupujúci prevzal motorové vozidlo, aj
keď motorové vozidlo nebolo registrované v Slovenskej republike,
c) cudzozemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré je evidované v cudzine; za
cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha
evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má
trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky,
d) poisťovateľom poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo zahraničná poisťovňa,
ktorá je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky na
základe osobitného predpisu,
e) poistníkom ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení zodpovednosti (ďalej len
„poistná zmluva“),
f) poisteným ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti,
g) poškodeným ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu
škody podľa tohto zákona,
h) škodovou udalosťou skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práv poškodeného na
plnenie poisťovateľa alebo kancelárie,
i) poistnou udalosťou vznik povinnosti poisťovateľa alebo kancelárie nahradiť vzniknutú
škodu,
j) prevádzkovateľom motorového vozidla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má
právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom,
k) orgánom evidencie vozidiel okresný dopravný inšpektorát,
l) centrálnou evidenciou vozidiel automatizovaný informačný systém o motorových
vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu,
m) zelenou kartou Medzinárodná karta automobilového poistenia,
n) členským štátom členský štát Európskej únie alebo členský štát Európskej dohody o
voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore,
o) územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla nachádza,
1. územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné
číslo alebo zvláštne evidenčné číslo,
2. územie štátu, v ktorom mu bola pridelená značka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia
značka, ak ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, alebo
3. územie štátu, v ktorom má držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ motorového vozidla
trvalý pobyt alebo sídlo, ak sa motorovému vozidlu neprideľuje evidenčné číslo, značka
poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka,
4. územie štátu, v ktorom sa stala škodová udalosť, ak motorovému vozidlu nebolo
pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo, zvláštne evidenčné číslo
alebo toto číslo už nezodpovedá motorovému vozidlu, alebo sa nezhoduje s prideleným
evidenčným číslom, osobitným evidenčným číslom6ab) alebo zvláštnym evidenčným
číslom,
5. územie členského štátu, do ktorého bolo motorové vozidlo odoslané z iného členského
štátu, a to v lehote 30 dní odo dňa prevzatia motorového vozidla kupujúcim, hoci
motorovému vozidlu nebolo v členskom štáte, do ktorého bolo motorové vozidlo
odoslané, pridelené evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo6ab) alebo zvláštne
evidenčné číslo,
p) systémom zelenej karty súhrn vzťahov národných kancelárií poisťovateľov upravený
Internými Pravidlami6ad) schválenými Valným zhromaždením Rady kancelárií.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§3 Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu“ id=“collapse3″]

[collapseentrytext]

(1) Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto
je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch
vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných
prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na
motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť
uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

(2) V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú
zmluvu vodič tohto motorového vozidla, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 1, je
povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.
Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 2, je povinná
takúto poistnú zmluvu uzavrieť podľa § 16 pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na
územie Slovenskej republiky.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§4 Rozsah poistenia zodpovednosti“ id=“collapse4″]

[collapseentrytext]

(1) Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

(2) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil
poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm.
a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie,
alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku.
(3) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil
príslušným subjektom6b) uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti,
nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového
zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného
dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.
(4) Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné
plnenie v rozsahu podľa odseku 2, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za
ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak tento zákon
neustanovuje inak.

(5) Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území
iného členského štátu, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území bola škoda
spôsobená, ak sa podľa tohto zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné
plnenie v širšom rozsahu.

(6) Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského štátu na
území cudzieho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária poisťovateľov, počas jeho cesty
z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu sa vzťahujú právne
predpisy členského štátu, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§5″ id=“collapse5″]

[collapseentrytext]

(1) Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí z poisteného škodu,
ak ide o zodpovednosť za škodu,
a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
b) podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d),
1. za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase
vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti,
2. vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla,
ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
3. vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným
vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla
alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri
poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti,
c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach
dopravovaných týmto motorovým vozidlom, s výnimkou škody spôsobenej na veciach,
ktoré mali dopravované osoby, okrem osôb podľa písmen a) a b) prvého bodu, v čase,
keď k dopravnej nehode došlo na sebe alebo pri sebe,
d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými
predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, alebo na
základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda účastníkov konania, ak
poisťovateľ nebol jedným z týchto účastníkov,
e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a
súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri
nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je
vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok
nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia,
dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného
dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla,
1. ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
2. vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou
škôd zapríčinených jeho jazdou,
h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla.
j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti,
ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou.
(2) Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti
alebo úplne odmietnuť, ak poistený
a) bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec
poistného plnenia, ktoré by inak poisťovateľ bol povinný poskytnúť podľa tohto zákona,
b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c) neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§6 Poistná zmluva“ id=“collapse6″]

[collapseentrytext]

(1) Poistná zmluva okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu
obsahuje aj údaje o motorovom vozidle zapísané v osvedčení o evidencii vozidla podľa
osobitného predpisu alebo údaje zapísané v technickom osvedčení vozidla pri motorových
vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, alebo v obdobnom preukaze.

(2) Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky. Všeobecné poistné
podmienky musia obsahovať najmenej podmienky podľa § 4, 5, 7 až 12 a § 15.

(3) Poisťovateľ je na návrh poistníka povinný uzavrieť poistnú zmluvu, ak nie je v
rozpore s týmto zákonom. Ak poisťovateľ odmietne uzavrieť s poistníkom poistnú zmluvu,
určí Národná banka Slovenska na žiadosť poistníka poisťovateľa, ktorý je povinný s ním
poistnú zmluvu uzavrieť.

(4) Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto
poistenia na území všetkých členských štátov; poistenie zodpovednosti platí počas trvania
tohto poistenia aj na území tých štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§7 Limit poistného plnenia“ id=“collapse7″]

[collapseentrytext]

(1) Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri
jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej
udalosti musí byť najmenej
a) 5 000 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu
na počet zranených alebo usmrtených,
b) 1 000 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet
poškodených.
(3) Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia
podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) alebo poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému z
nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§8 Poistné“ id=“collapse8″]

[collapseentrytext]

(1) Poistné pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona sa stanovuje vo výške
zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich z poistenia
zodpovednosti vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu.

(2) Poistným obdobím je spravidla jeden kalendárny rok, prípadne kratšie obdobie.
Spôsob platenia poistného, dĺžka poistného obdobia a splatnosť poistného určujú všeobecné
poistné podmienky.

(3) Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti podľa
tohto zákona je poisťovateľ povinný zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh
poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia
zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie
z poistenia zodpovednosti.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§9 Zánik poistenia zodpovednosti“ id=“collapse9″]

[collapseentrytext]

(1) Poistenie zodpovednosti okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom
zaniká aj
a) zánikom motorového vozidla,
b) zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
c) vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,
d) prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
e) vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú
evidencii vozidiel,
f) vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
g) zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy
prenajatej veci.

(2) Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť uvedená v
odseku 1. O týchto skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu informovať
poisťovateľa.

(3) Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú
zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V
takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia
o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne
uplynutím tejto lehoty.

(4) Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného
mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá
dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov.
Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

(5) Po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na
motorové vozidlá podľa § 27 je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať
poisťovateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§10 Práva a povinnosti poisteného“ id=“collapse10″]

[collapseentrytext]

(1) Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti
a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

(2) Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno lehoty
podľa odseku 1 primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný
postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si
poisťovateľ vyžiada.

(3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že
a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a
jej výške,
b) v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a
zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený
právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý
pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný
postupovať podľa pokynov poisťovateľa.

(4) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že nastali
okolnosti odôvodňujúce prechod práva podľa § 13 na poisťovateľa a odovzdať mu doklady
potrebné na uplatnenie týchto práv.

(5) Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť
údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
c) číslo poistnej zmluvy.
(6) Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovateľa o vydanie dokladu o
škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale
najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného vzťahu. Poisťovateľ
je povinný tento doklad vydať do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§11 Práva a povinnosti poisťovateľa“ id=“collapse11″]

[collapseentrytext]

(1) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez
zbytočného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu; na tento účel je
poisťovateľ povinný zabezpečiť, aby potvrdenie o poistení zodpovednosti obsahovalo
ochranný prvok. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví náležitosti potvrdenia o poistení zodpovednosti. Poisťovateľ je povinný zabezpečiť
evidenciu o vydaných potvrdeniach o poistení zodpovednosti.
(2) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez
zbytočného odkladu na účel zabezpečenia náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie
údajov o dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich účastníkoch, zúčastnených vozidlách
a ich poškodení, poistení zodpovednosti a zavinení; poisťovateľ je povinný vydať poistníkovi
tlačivo aj na požiadanie.

(3) Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznamovať kancelárii
údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti a o poistných zmluvách, ktoré
uzavrel vrátane údajov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b). Poistník je povinný poskytovať
poisťovateľovi údaje podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) a ich zmeny. Poisťovateľ je povinný
overiť si údaje o motorovom vozidle evidované kanceláriou.

(4) Poisťovateľ je povinný do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať
poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. Ak poistník nesplnil
povinnosť podľa § 9 ods. 5, nie je poisťovateľ povinný do splnenia tejto povinnosti vrátiť
poistné podľa odseku 11.

(5) Poisťovateľ bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému na základe jeho
písomnej žiadosti právneho zástupcu15) v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa
vzťahuje poistenie zodpovednosti.

(6) Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na
zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa
oznámenia poškodeného o škodovej udalosti
a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné
plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,
b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť
alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie
k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote
preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného
plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal,
odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.

(7) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení
prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné
plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody
poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.

(8) Ak poisťovateľ nesplní povinnosť podľa odseku 6, je povinný zaplatiť
poškodenému úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.

(9) Odseky 6 až 8 sa použijú rovnako aj vtedy, ak nárok na náhradu škody uplatnil
poškodený proti likvidačnému zástupcovi (§ 15a).

(10) Ak nie je ohrozené trestné konanie podľa osobitného predpisu15b) alebo
prejednávanie priestupku, oznamuje orgán činný v trestnom konaní alebo orgán
prejednávajúci priestupok poisťovateľovi alebo kancelárii na požiadanie údaje o dopravnej
nehode v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo mu umožní nahliadať do spisu a
vyhotovovať z neho výpisy vo veci týkajúcej sa škodovej udalosti.

(11) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré
bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok na pomernú časť poistného ku
dňu, keď poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný
poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne 50 Sk.

(12) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré
bolo alebo malo byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej
udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu, má poisťovateľ právo na
poistné až do konca tohto poistného obdobia.

(13) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov
pred uplynutím poistného obdobia
a) výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie,
b) dátum skončenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného
predpisu.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§12 Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia“ id=“collapse12″]

[collapseentrytext]

(1) Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho
časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej
látky,
b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu
činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom,
c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť
nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách
podľa osobitného predpisu a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
d) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie
motorového vozidla podľa osobitného predpisu,
e) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,19) ktorá je
poistnou udalosťou,
f) v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného,
g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil
povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4.
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.15d)
(2) Poisťovateľ má proti poistenému, ktorý nie je poistníkom, nárok na náhradu
poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej
prevádzkou motorového vozidla, ak
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej
látky,
b) spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré použil neoprávnene,
c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu
činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom,
d) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť
nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách
podľa osobitného predpisu17) a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
e) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie
motorového vozidla podľa osobitného predpisu,
f) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,19) ktorá je
poistnou udalosťou,
g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil
povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4.
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.15d)
(3) Výška náhrady poistného plnenia alebo jej časti, na ktorú vznikne
poisťovateľovi nárok podľa odseku 1 alebo 2, nesmie presiahnuť úhrn poistných plnení, ktoré
poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.
(4) Právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa odseku 1
alebo 2 sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§13 Prechod práva na poisťovateľa“ id=“collapse13″]

[collapseentrytext]

Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej
sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa,
ak za poisteného túto sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§14 Predbežné poistenie zodpovednosti“ id=“collapse14″]

[collapseentrytext]

(1) Pred uzavretím poistnej zmluvy môže poisťovateľ dohodnúť s osobou, na ktorú sa
vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 ods. 1, že za neho nahradí škodu
podľa tohto zákona.

(2) Poistenie podľa odseku 1 nemožno dojednať pre cudzozemské motorové vozidlá.

(3) Poistenie podľa odseku 1 zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané, alebo
uzavretím poistnej zmluvy.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§15 Priamy nárok poškodeného“ id=“collapse15″]

[collapseentrytext]

(1) Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Poškodený je oprávnený
uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok
preukázať.

(2) Na premlčanie nároku na náhradu škody proti poisťovateľovi platí rovnaká úprava
ako na premlčanie nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§15a Likvidačný zástupca“ id=“collapse16″]

[collapseentrytext]

(1) Poisťovateľ je povinný v každom členskom štáte, okrem členského štátu, v ktorom
mu bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, určiť svojho likvidačného
zástupcu. Likvidačným zástupcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá musí
mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť.

(2) Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa a na jeho
účet; likvidačný zástupca je oprávnený vykonávať túto činnosť pre jedného poisťovateľa
alebo viacerých poisťovateľov; vykonávanie činnosti likvidačného zástupcu nie je zriadením
pobočky poisťovateľa.

(3) Likvidačný zástupca zhromažďuje informácie potrebné na prešetrenie nárokov
poškodeného na náhradu škody a vykonáva činnosti potrebné na ich uspokojenie, ak škoda
bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla,
a) na ktoré bolo uzavreté poistenie zodpovednosti v inom členskom štáte, ako je členský štát,
v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo,
b) ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má
poškodený trvalý pobyt alebo sídlo,
c) na území iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt
alebo sídlo,
d) ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má
poškodený trvalý pobyt alebo sídlo, pričom bola škoda spôsobená na území iného ako
členského štátu, v ktorom pôsobí príslušná kancelária poisťovateľov, ktorá je zapojená do
systému zelenej karty.
(4) Likvidačný zástupca je oprávnený vo vzťahu k poškodenému pri uspokojovaní
jeho nárokov zastupovať poisťovateľa v plnom rozsahu a musí zabezpečiť prešetrovanie
nárokov poškodeného v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má poškodený trvalý
pobyt alebo sídlo; tým nie je dotknuté právo poškodeného uplatniť svoje nároky na náhradu
škody priamo proti poisťovateľovi alebo proti osobe, ktorá túto škodu spôsobila.

(5) Poisťovateľ je povinný do siedmich dní odo dňa určenia likvidačného zástupcu
písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a kancelárii meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu likvidačného zástupcu alebo jeho obchodné meno a sídlo. Kancelária
tieto informácie bez zbytočného odkladu poskytuje príslušným národným informačným
strediskám iných členských štátov.
(6) Ustanovenia odsekov 2 až 4 platia primerane pre likvidačného zástupcu poisťovne
z iného členského štátu, ktorá vykonáva poistenie zodpovednosti na území Slovenskej
republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb.

(7) Ak poisťovateľ so sídlom na území iného členského štátu vykonáva poistenie
zodpovednosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky, činnosť
likvidačného zástupcu podľa odsekov 2 až 4 vykonáva vedúci pobočky poisťovne z iného
členského štátu na území Slovenskej republiky, ak poisťovateľ neurčil iného likvidačného
zástupcu.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§16 Hraničné poistenie“ id=“collapse17″]

[collapseentrytext]

(1) Vodič cudzozemského motorového vozidla je povinný uzavrieť s kanceláriou
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského
motorového vozidla na území Slovenskej republiky (ďalej len „hraničné poistenie“). Hraničné
poistenie sa vzťahuje iba na škodové udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a
na území iného členského štátu.

(2) Hraničné poistenie sa uzaviera pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na
územie Slovenskej republiky zaplatením poistného, a to na celú dobu prevádzky tohto
motorového vozidla na území Slovenskej republiky, najmenej však na dobu 15 dní. Poistné za
hraničné poistenie sa nevracia.

(3) Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak
a) na dobu prevádzky motorového vozidla na území Slovenskej republiky sa vodič preukáže
zelenou kartou platnou na území Slovenskej republiky,
b) ide o motorové vozidlo, na ktorého poistenie zodpovednosti sa vzťahuje Mnohostranná
dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov,
c) ide o motorové vozidlo, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu,
d) ide o motorové vozidlo uvedené v zozname motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje
výnimka z poistenia zodpovednosti, odovzdanom členským štátom Európskej komisii a
kancelárii spolu s určením subjektu zodpovedného za náhradu škody spôsobenej
prevádzkou týchto motorových vozidiel.

(4) O uzavretí hraničného poistenia sa vodičovi cudzozemského motorového vozidla
vydáva potvrdenie o hraničnom poistení. Potvrdenie o hraničnom poistení možno na žiadosť
vydať aj v inom štátnom jazyku, a to v anglickom, vo francúzskom, v nemeckom alebo
ruskom jazyku. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska,
ustanoví náležitosti potvrdenia o hraničnom poistení.
(5) Kancelária môže zmluvne zabezpečiť, aby v jej mene uzavierala hraničné
poistenie a vydávala potvrdenie o hraničnom poistení aj iná právnická osoba.

(6) Útvar Policajného zboru vykonáva kontrolu splnenia povinnosti podľa odseku 1
pri vstupe cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného
ako členského štátu a vstupuje na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu.
Ak pri vstupe takého cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky
útvar Policajného zboru zistí, že vodič cudzozemského motorového vozidla nesplnil
povinnosť podľa odseku 1, neumožní vstup takého motorového vozidla na územie Slovenskej
republiky do splnenia tejto povinnosti.
(7) Vodič cudzozemského motorového vozidla, ktorý prevádzkuje motorové vozidlo
na území Slovenskej republiky, na ktoré je povinný uzavrieť hraničné poistenie, bez tohto
poistenia alebo po uplynutí platnosti zelenej karty, zaplatí kancelárii poistné vo výške
trojnásobku poistného, ktoré malo byť zaplatené na dobu prevádzky tohto motorového
vozidla na území Slovenskej republiky, najmenej však 10 000 Sk.

(8) Ak sa vodič cudzozemského motorového vozidla, na ktorého prevádzku sa
vzťahuje hraničné poistenie, pri výjazde z územia Slovenskej republiky nepreukáže dokladom
o hraničnom poistení uzavretom na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území
Slovenskej republiky, neumožní sa mu ďalšie používanie tohto motorového vozidla do doby,
kým si nesplní povinnosť podľa odseku 7.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§17 Preukazovanie poistenia zodpovednosti“ id=“collapse18″]

[collapseentrytext]

Poistník je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie
zodpovednosti potvrdením o poistení zodpovednosti alebo preukázať uzavretie poistenia
podľa § 14.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§18 Kontrola poistenia zodpovednosti“ id=“collapse19″]

[collapseentrytext]

(1) Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe
potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru
predložiť; ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný
preukázať.

(2) Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe
zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu príslušníka
Policajného zboru predložiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na cudzozemské motorové
vozidlá, na ktoré sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými
kanceláriami poisťovateľov.

(3) Príslušníci Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky vykonávajú kontroly dokladov uvedených v odsekoch 1 a 2.

(4) zrušený od 1.11.2003.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§18 Pokuty“ id=“collapse20″]

[collapseentrytext]

(1) Okresný úrad tomu, kto podľa § 3 ods. 1 neuzavrie poistnú zmluvu, uloží pokutu
od 500 Sk do 100 000 Sk.

(2) Okresný úrad na základe oznámenia kancelárie podľa § 25 ods. 3 vyzve bez
zbytočného odkladu toho, kto má podľa § 3 ods. 1 povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, aby do
siedmich pracovných dní od doručenia výzvy predložil doklad preukazujúci existenciu
poistenia zodpovednosti.

(3) Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť porušenia
povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

(4) Pokuta podľa odseku 1 sa môže uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa okresný
úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu
povinnosti došlo.

(5) Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 je miestne príslušný okresný úrad v
mieste trvalého pobytu alebo sídla držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového
vozidla.

(6) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7) Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o
správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

DRUHÁ časť

[collapseentry title=“§20 Kancelária“ id=“collapse21″]

[collapseentrytext]
(1) Zriaďuje sa kancelária, ktorá je právnickou osobou. Jej sídlom je Bratislava.
Zapisuje sa do obchodného registra a pôsobí v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

(2) Kancelária
a) spravuje poistný garančný fond,
b) vykonáva hraničné poistenie,
c) zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením
zodpovednosti,
d) uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektmi zodpovednými za
náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd,
e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti,
f) podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave a na predchádzaní poistným
podvodom v poistení v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel,
g) vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti,
h) vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia
zodpovednosti (ďalej len „register“),
i) na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje
informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.

(3) Členstvo v kancelárii vzniká dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky
Slovenska, podľa ktorého je poisťovateľ, ktorým je poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa
oprávnený vykonávať poistenie zodpovednosti, alebo ak tento deň nie je v rozhodnutí
Národnej banky Slovenska určený, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak
ide o poisťovateľa, ktorým je poisťovňa z iného členského štátu, členstvo v kancelárii vzniká
prvým dňom vykonávania poistenia zodpovednosti na území Slovenskej republiky. Túto
skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii.
Vznik členstva kancelária bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu evidencie
vozidiel.

(4) Členstvo v kancelárii zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Národnej banky Slovenska, podľa ktorého bolo poisťovateľovi, ktorým je poisťovňa alebo
zahraničná poisťovňa, odobraté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo
oprávnenie vykonávať poistenie zodpovednosti. Ak ide o poisťovateľa, ktorým je poisťovňa
z iného členského štátu, členstvo v kancelárii zaniká dňom, keď príslušný orgán dohľadu
členského štátu odobral poisťovateľovi oprávnenie na vykonávanie poistenia zodpovednosti.
Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii.
Zánik členstva kancelária bez zbytočného odkladu oznámi orgánu evidencie vozidiel.

(5) Kancelária sústreďuje a spravuje peňažné príspevky svojich členov na plnenie úloh
kancelárie podľa tohto zákona a na zabezpečenie svojej činnosti (ďalej len „príspevky“).
Člen kancelárie je povinný platiť kancelárii ročný príspevok pozostávajúci zo štvrťročných
príspevkov určených percentuálnym podielom podľa počtu poistených motorových vozidiel
za predchádzajúci kalendárny štvrťrok; zhromaždenie členov môže rozhodnúť o inom
spôsobe určenia výšky príspevku. Ak člen kancelárie v predchádzajúcom kalendárnom roku
nevykonával poistenie zodpovednosti alebo nebol oprávnený vykonávať poistenie
zodpovednosti, jeho príspevok je 100 000 eur.

(6) Členovia kancelárie sú povinní poskytnúť kancelárii do poistného garančného
fondu mimoriadny príspevok, ak suma prostriedkov v poistnom garančnom fonde nepostačuje
na plnenie záväzkov kancelárie podľa § 24 ods. 2, a to pomerne podľa výšky svojich
príspevkov podľa odseku 5 tak, aby bola zabezpečená splniteľnosť všetkých záväzkov
hradených z poistného garančného fondu.

(7) Účtovnú závierku kancelárie overuje audítor podľa osobitného predpisu.
(8) Kancelária je povinná vytvárať na zabezpečenie činností podľa
odseku 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 tieto technické rezervy:
a) technickú rezervu na poistné budúcich období,
b) technickú rezervu na poistné plnenie,
c) ďalšie technické rezervy.

(9) Ďalšie technické rezervy podľa odseku 8 písm. c) môže kancelária vytvárať, ak
záväzky z činností podľa odseku 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 nie je možné uhradiť z
niektorej z technických rezerv uvedených v odseku 8 písm. a) a b). Na tvorbu ďalších
technických rezerv podľa odseku 8 písm. c) je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej
banky Slovenska na základe žiadosti kancelárie.

(10) Pri umiestňovaní prostriedkov technických rezerv je kancelária povinná
dodržiavať tieto zásady:
a) zásadu bezpečnosti, podľa ktorej prostriedky technických rezerv sú uložené tak, aby
poskytovali záruku návratnosti prostriedkov technických rezerv,
b) zásadu rentability, podľa ktorej prostriedky technických rezerv zabezpečujú výnos z ich
umiestnenia alebo zisk z ich predaja,
c) zásadu likvidity, podľa ktorej časť prostriedkov technických rezerv je uložená tak, aby sa
dala ihneď použiť na plynulú úhradu výplat poistných plnení,
d) zásadu diverzifikácie, podľa ktorej prostriedky technických rezerv sú umiestnené u
väčšieho počtu právnických osôb, medzi ktorými nie je vzťah materskej spoločnosti a
dcérskej spoločnosti, alebo že tieto právnické osoby nekonajú v zhode.
(11) Kancelária je povinná prostriedky technických rezerv znížené o jej pohľadávky
voči poisťovniam a pobočkám zahraničných poisťovní, ktoré na záväzky voči kancelárii
tvoria rezervu, umiestňovať spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.
(12) Kancelária je povinná umiestňovať prostriedky technických rezerv v limitoch pre
jednotlivé spôsoby ich umiestnenia ustanovených podľa osobitného predpisu.
(13) Kancelária je povinná udržiavať prostriedky technických rezerv umiestnené
spôsobom ustanoveným osobitným predpisom24d) najmenej vo výške technických rezerv
uvedených v odseku 8 znížené o jej pohľadávky voči poisťovniam a pobočkám zahraničných
poisťovní, ktoré na záväzky voči kancelárii tvoria rezervu.
(14) Kancelária zostavuje prehľad o umiestnení prostriedkov technických rezerv a o
výške prostriedkov technických rezerv zodpovedajúcej príslušnému spôsobu umiestnenia
ustanovenému osobitným predpisom. Tento prehľad je kancelária povinná predkladať
Národnej banke Slovenska vždy podľa stavu k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31.
decembru bežného roka do 30 dní od dátumu, ku ktorému sa vykazuje stav.
(15) Orgány kancelárie sú:
a) zhromaždenie členov,
b) správna rada,
c) kontrolná komisia,
d) výkonný riaditeľ.
(16)Kancelária bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska člena
kancelárie, ktorý v určenej lehote neuhradil príspevky kancelárii; Národná banka Slovenska je
oprávnená takémuto členovi odobrať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre
poistenie zodpovednosti.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§21 Zhromaždenie členov“ id=“collapse22″]

[collapseentrytext]
(1) Najvyšším orgánom kancelárie je zhromaždenie členov. Právo účasti na
zhromaždení členov má každý člen kancelárie. Zhromaždenie členov zvoláva správna rada
najmenej raz za 12 mesiacov. Správna rada zvolá zhromaždenie členov tak, aby sa konalo
najneskôr do 30 dní odo dňa, keď o to požiadala kontrolná komisia alebo najmenej jedna
tretina členov kancelárie. Každého rokovania zhromaždenia členov sa zúčastňuje zástupca
Národnej banky Slovenska; zástupcovi Národnej banky Slovenska musí byť na jeho žiadosť
udelené slovo.
(2) Zhromaždenie členov je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov kancelárie, s výnimkou členov, ktorí vykonávajú toto poistenie na území
Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb.Ak nie je
zhromaždenie členov schopné uznášania, zvolá správna rada nové zhromaždenie členov tak,
aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa predchádzajúceho zhromaždenia členov; také
zhromaždenie je schopné uznášania bez ohľadu na počet prítomných členov. Každý člen má
jeden hlas. Zhromaždenie členov rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.

(3) Zhromaždenie členov
a) volí a odvoláva členov správnej rady,
b) volí a odvoláva troch členov kontrolnej komisie,
c) určuje výšku príspevkov členov podľa § 20 ods. 5 a 6,
d) schvaľuje rozpočet kancelárie,
e) schvaľuje účtovnú závierku kancelárie a výročnú správu o jej hospodárení vrátane
hospodárenia s poistným garančným fondom,
f) schvaľuje návrh štatútu kancelárie a predkladá ho na schválenie Národnej banke
Slovenska,
g) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov
kancelárie.
(4) Štatút kancelárie obsahuje najmä
a) podrobnosti o pôsobnosti kancelárie,
b) podrobnosti o právach a povinnostiach členov kancelárie,
c) podrobnosti o pôsobnosti orgánov kancelárie,
d) spôsob platenia príspevkov a splatnosť príspevkov.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§22 Správna rada“ id=“collapse23″]

[collapseentrytext]
(1) Správna rada je štatutárny orgán kancelárie a má päť členov. Za správnu radu koná
navonok a rozhodnutia podpisuje predseda správnej rady.
(2) Správna rada
a) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady,
b) vymenúva a odvoláva výkonného riaditeľa,
c) spravuje majetok kancelárie a poistný garančný fond,
d) schvaľuje vnútorné organizačné predpisy kancelárie a ich zmeny,
e) schvaľuje organizačný poriadok kancelárie,
f) zabezpečuje publikačné, dokumentačné a iné činnosti súvisiace s pôsobnosťou kancelárie,
g) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov
kancelárie.

(3) Správna rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov, schádza sa spravidla raz
za mesiac, zasadanie zvoláva jej predseda alebo v jeho zastúpení podpredseda.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§23 Kontrolná komisia“ id=“collapse24″]

[collapseentrytext]
(1) Kontrolná komisia je kontrolný orgán kancelárie.

(2) Kontrolná komisia dohliada na
a) výkon pôsobnosti správnej rady,
b) výkon činnosti kancelárie a jej hospodárenie,
c) hospodárenie s prostriedkami poistného garančného fondu,
d) platenie príspevkov členov kancelárie v stanovenej lehote a výške.

(3) Kontrolná komisia má piatich členov. Dvoch členov kontrolnej komisie vymenúva
a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Členovia kontrolnej komisie volia a
odvolávajú svojho predsedu. Člen kontrolnej komisie nesmie byť súčasne členom správnej
rady kancelárie, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu ku kancelárii ani
štatutárnym orgánom člena kancelárie alebo členom tohto orgánu, ani členom dozorného
orgánu člena kancelárie, ani prokuristom člena kancelárie.

(4) Na účel výkonu kontroly je kancelária povinná poskytnúť členom kontrolnej
komisie potrebné doklady a pravdivé a úplné informácie o zisťovaných skutočnostiach.
Rovnaké povinnosti majú členovia kancelárie, ak predmetom kontroly je výška príspevku
plateného týmto členom kancelárie.

(5) Svoje zistenia oznamuje kontrolná komisia zhromaždeniu členov, správnej rade a
Národnej banke Slovenska. Správna rada je ich povinná bez zbytočného odkladu prerokovať
a o prerokovaní a o prijatých opatreniach informovať zhromaždenie členov, kontrolnú
komisiu a Národnú banku Slovenska.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§23a Výkonný riaditeľ“ id=“collapse25″]

[collapseentrytext]
Výkonný riaditeľ je oprávnený vykonávať úkony potrebné na zabezpečenie činnosti
kancelárie v čase medzi zasadnutiami správnej rady, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov
kancelárie.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§24 Poistný garančný fond“ id=“collapse26″]

[collapseentrytext]
(1) Poistný garančný fond sa tvorí z príspevkov členov kancelárie podľa § 20 ods. 5, z
mimoriadnych príspevkov podľa § 20 ods. 6 a z poistného podľa § 16.

(2) Kancelária poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu
a) na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla,
za ktorú zodpovedá nezistená osoba,
b) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia
zodpovednosti,
c) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej
zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej
neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť,
d) spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba,
ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená podľa § 16 ods. 1,
e) spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká
pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť
uzavrieť hraničné poistenie, s výnimkou cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa
spravidla nachádza na území iného členského štátu; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 24a
a 24b,
f) vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a spôsobenú prevádzkou
nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, ak bola súčasne
týmto motorovým vozidlom spôsobená ťažká ujma na zdraví26a) alebo usmrtenie,
g) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré bolo do Slovenskej republiky odoslané
z iného členského štátu, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1. na toto motorové vozidlo nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
2. nebolo tomuto motorovému vozidlu v Slovenskej republike pridelené evidenčné
číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo6ab) alebo zvláštne evidenčné číslo,
3. ku škodovej udalosti došlo v lehote 30 dní odo dňa prevzatia motorového vozidla
kupujúcim.
(3) Poškodený má právo uplatniť nárok na náhradu škody podľa odseku 2 proti
kancelárii za rovnakých podmienok, za akých by mohol uplatniť nárok na náhradu škody
proti poisťovateľovi podľa tohto zákona.

(4) Podmienkou vzniku práv poškodeného na náhradu škody z poistného garančného
fondu podľa odseku 2 písm. a) a f) je, že útvar Policajného zboru nehodu po jej vzniku zistil.
Potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru, že škoda bola spôsobená prevádzkou
nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, je poškodený povinný
predložiť kancelárii pri uplatnení nároku na náhradu škody.

(5) Kancelária poskytuje poškodenému poistné plnenie podľa odseku 2 za rovnakých
podmienok, za akých poskytuje poistné plnenie poisťovateľ podľa tohto zákona. Podmienky,
za ktorých sa poskytuje poistné plnenie podľa odseku 2 písm. c), sa považujú za splnené, ak
sa splnili voči poisťovateľovi, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže škodu
nahradiť.
(6) Na poistné plnenie podľa odseku 2 písm. a) až c), f) a g) sa vzťahuje § 7.

(7) Kancelária má právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu podľa odseku 2 písm. a),
b), f) a g), na náhradu toho, čo za neho plnila. Kancelária má právo proti poisťovateľovi na
náhradu toho, čo plnila za poisteného podľa odseku 2 písm. c) a podľa § 24a ods. 1 písm. a).
Kancelária je povinná požadovať od príslušnej kancelárie poisťovateľov náhradu toho, čo
plnila poškodenému podľa odseku 2 písm. e).

(8) Ak vznikne spor medzi kanceláriou a poisťovateľom o tom, kto má poškodenému
plniť, poistné plnenie poskytne poškodenému kancelária. Ak z ďalšieho prešetrovania
vyplynie, že poistné plnenie alebo jeho časť mal poskytnúť poisťovateľ, poisťovateľ je
povinný nahradiť kancelárii to, čo za neho plnila.

(9) Kancelária môže na základe dohody poveriť člena kancelárie výkonom pôsobnosti
podľa odsekov 2, 7 a 8 v mene a na účet kancelárie.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§24a“ id=“collapse27″]

[collapseentrytext]
(1) Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má
nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu (ďalej len „náhradné poistné
plnenie“), ak
a) do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo
jeho likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné
vysvetlenie k nárokom na náhradu škody alebo
b) poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v Slovenskej republike likvidačného
zástupcu zodpovedného za náhradu škody.

(2) Poškodený nemá nárok na náhradné poistné plnenie, ak
a) podľa odseku 1 písm. b) už uplatnil nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a
ak do troch mesiacov dostal písomné vysvetlenie od tohto poisťovateľa, alebo
b) uplatnil nárok na náhradu škody proti príslušnému poisťovateľovi žalobou na súde.

(3) Náhradné poistné plnenie sa neposkytuje za uplatnené, preukázané a vyplatené
náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia,
úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového
zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia.
(4) Kancelária je povinná poskytnúť náhradné poistné plnenie alebo poskytnúť
písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla poskytnúť alebo pre ktoré znížila náhradné
poistné plnenie, a to do dvoch mesiacov odo dňa uplatnenia nároku na náhradné poistné
plnenie. Kancelária neposkytne náhradné poistné plnenie alebo písomné vysvetlenie, ak
poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca poskytne poškodenému poistné plnenie alebo
písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmieta poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné
plnenie.

(5) Výplatou náhradného poistného plnenia prechádzajú práva poškodeného proti
osobe, ktorá zodpovedá za škodu, alebo proti jej poisťovateľovi na kanceláriu.

(6) Kancelária bez zbytočného odkladu po uplatnení nároku na náhradné poistné
plnenie písomne o tom informuje
a) poisťovateľa, u ktorého poistený uzavrel poistnú zmluvu, alebo jeho likvidačného zástupcu,
b) subjekt zodpovedný za náhradu škody v členskom štáte, v ktorom má sídlo poisťovateľ,
ktorým je poisťovňa z iného členského štátu, ktorý uzavrel poistnú zmluvu týkajúcu sa
motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda,
c) osobu, ktorá spôsobila škodu, ak je známa.
(7) Kancelária má právo na náhradu za náhradné poistné plnenie, ktoré vyplatila
poškodenému, od subjektu zodpovedného za náhradu škody v členskom štáte, v ktorom má
sídlo poisťovateľ, ktorým je poisťovňa z iného členského štátu, ktorý uzavrel poistnú zmluvu
týkajúcu sa motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda.

(8) Kancelária je povinná bez zbytočného odkladu nahradiť subjektu zodpovednému
za náhradu škody v členskom štáte náhradné poistné plnenie poskytnuté poškodenému s
trvalým pobytom alebo sídlom v tomto členskom štáte, ktoré si tento subjekt uplatnil proti
kancelárii.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§24b Predmet úpravy“ id=“collapse28″]

[collapseentrytext]
(1) Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má
právo na náhradné poistné plnenie v rozsahu, v akom je kancelária povinná plniť z poistného
garančného fondu podľa tohto zákona, aj vtedy, ak
a) nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského
štátu spôsobená škoda, alebo
b) do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je
možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody.

(2) Kancelária má právo na náhradu za náhradné poistné plnenie, ktoré vyplatila
poškodenému podľa odseku 1, proti subjektu zodpovednému za náhradu škody v členskom
štáte, na ktorého území
a) sa motorové vozidlo spravidla nachádza, ak nie je možné zistiť poisťovateľa
zodpovedného za náhradu škody spôsobenej týmto motorovým vozidlom,
b) bola spôsobená škoda, ak nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola
spôsobená škoda,
c) bola spôsobená škoda, ak bola škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, ktoré sa
spravidla nachádza na území iného ako členského štátu.

(3) Ustanovenia § 24a ods. 3, 5 a 8 sa použijú rovnako, ak ide o náhradné poistné
plnenie podľa odseku 1.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§24c Predmet úpravy“ id=“collapse29″]

[collapseentrytext]
Právo kancelárie na náhradu poistného plnenia alebo náhradného poistného plnenia
poskytnutého z poistného garančného fondu podľa § 24, 24a a 24b sa premlčí do troch rokov
odo dňa vyplatenia poistného plnenia alebo náhradného poistného plnenia z poistného
garančného fondu.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§25 Register“ id=“collapse30″]

[collapseentrytext]
(1) Kancelária na účely zabezpečenia činnosti informačného strediska vedie register,
ktorý obsahuje údaje o poistení zodpovednosti podľa § 11, údaje o poistných udalostiach, na
ktorých malo účasť motorové vozidlo, a údaje z centrálnej evidencie vozidiel a z evidencie
dopravných nehôd v elektronickej forme. Tieto údaje kancelárii poskytujú poisťovatelia a
príslušný štátny orgán. Údaje z registra v rozsahu podľa odseku 2 kancelária poskytuje
poisťovateľom vrátane kancelárií poisťovateľov a subjektov zodpovedných za náhradu škody
v cudzích štátoch na účely prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť
poistné plnenie a poskytnutia poistného plnenia. V týchto prípadoch kancelária poskytuje
údaje bez predchádzajúceho súhlasu a informovania osoby, ktorej sa informácia týka.

(2) Register eviduje tieto údaje o motorovom vozidle, držiteľovi motorového vozidla,
vlastníkovi motorového vozidla, poistení zodpovednosti a o poistných udalostiach:
a) meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo
držiteľa, vlastníka motorového vozidla,
b) evidenčné číslo motorového vozidla,
c) údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti,
d) údaje o poistných zmluvách a vydaných zelených kartách,
e) údaje o poisťovateľoch, pobočkách poisťovateľov zriadených v iných členských štátoch a
o likvidačných zástupcoch,
f) údaje z evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd v rozsahu, v akom sa tieto
informácie poskytujú kancelárii podľa osobitného zákona,15c)
g) údaje o rozsahu, právnom základe a výške uplatnených a vysporiadaných nárokoch v
poistení súvisiacom s prevádzkou motorových vozidiel.

(3) Na účel overenia pravdivosti údajov o motorovom vozidle a na účely
predchádzania poistným podvodom v poistení súvisiacom s prevádzkou motorových vozidiel
je kancelária oprávnená požadovať od poisťovateľov údaje podľa odseku 2. Poisťovateľ je
povinný tieto údaje poskytnúť, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu a informovania osoby,
ktorej sa taká informácia týka. Ak kancelária zistí na základe údajov poskytnutých z
centrálnej evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľmi, že na motorové vozidlo
nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť
spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 písm. a) a b) príslušnému okresnému úradu. Ak
kancelária zistí na základe údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z údajov
poskytnutých poisťovateľmi skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný alebo je
páchaný trestný čin poistného podvodu v poistení súvisiacom s prevádzkou motorového
vozidla, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní
a poisťovateľovi, u ktorého boli vznesené nároky z poistenia súvisiaceho s prevádzkou
motorových vozidiel.

(4) Kancelária poskytuje centrálnej evidencii vozidiel údaj o trvaní poistenia
zodpovednosti.

(5) Kancelária je povinná uchovávať najmenej sedem rokov odo dňa vyradenia
motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo odo dňa zániku poistenia zodpovednosti tieto
údaje:
a) evidenčné čísla tuzemských motorových vozidiel,
b) čísla poistných zmlúv týkajúcich sa poistenia zodpovednosti tuzemských motorových
vozidiel vrátane údajov o trvaní poistenia zodpovednosti,
c) čísla zelených kariet, čísla poistných zmlúv týkajúcich sa hraničného poistenia,
d) obchodné mená a sídla poisťovateľov, obchodné mená a adresy pobočiek poisťovateľov
zriadených v iných členských štátoch,
e) mená, priezviská a adresy likvidačných zástupcov alebo ich obchodné mená a sídla.

(6) Poškodený a účastník dopravnej nehody26b) je oprávnený počas siedmich rokov od
vzniku škodovej udalosti požadovať od kancelárie tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti na
motorové vozidlo, ktorým bola škoda spôsobená,
b) číslo poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti uzavretej poisťovateľom podľa
písmena a),
c) meno, priezvisko a adresu likvidačného zástupcu alebo jeho obchodné meno a sídlo, ak má
poškodený trvalý pobyt v inom členskom štáte,
d) meno, priezvisko a adresu držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla
alebo jeho obchodné meno a sídlo.

(7) Údaje podľa odseku 6 je kancelária povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť
poškodenému a účastníkovi dopravnej nehody.
(8) Kancelária je povinná okrem údajov podľa odseku 5 uchovávať zoznamy
motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti, odovzdané
členskými štátmi Európskej komisii a kancelárii spolu s určením subjektu zodpovedného za
náhradu škody spôsobenej prevádzkou týchto motorových vozidiel.

(9) Údaje týkajúce sa motorových vozidiel, ktoré sa spravidla nachádzajú na území
iného členského štátu, získava kancelária prostredníctvom informačných stredísk týchto
členských štátov.

(10) Na základe písomnej žiadosti poškodeného, ktorému bola spôsobená škoda na
území Slovenskej republiky motorovým vozidlom, ktoré sa spravidla nachádza na území
iného členského štátu, je kancelária povinná poskytnúť údaje o
a) území, na ktorom sa toto motorové vozidlo spravidla nachádza, a jeho evidenčnom čísle,
ak mu bolo pridelené,
b) poistení zodpovednosti motorového vozidla v rozsahu údajov uvedených v zelenej karte
vydanej v členskom štáte, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza,
c) subjekte zodpovednom za náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, na
ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti podľa odseku 8.

(11) Údaje podľa odseku 10 je kancelária povinná poskytnúť nielen poškodenému, ale
aj príslušnému informačnému stredisku členského štátu, na ktorého území sa motorové
vozidlo spravidla nachádza a ktorým bola na území Slovenskej republiky spôsobená škoda.

(12) Na poskytovanie údajov z registra sa vzťahuje osobitný predpis.
[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§26 Dohľad nad činnosťou kancelárie“ id=“collapse31″]

[collapseentrytext]
(1) Činnosť kancelárie podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska
podľa osobitného predpisu.

(2) Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená ukladať kancelárii
sankcie podľa osobitného predpisu.
(3) Na účely dohľadu na diaľku a na štatistické účely pri dohľade nad finančným
trhom je kancelária povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska na jej
požiadanie zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, podklady a
doklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú kancelárie podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu vydaného podľa odseku 4. Údaje uvedené v predkladaných výkazoch, hláseniach,
správach a iných informáciách, podkladoch a dokladoch musia byť úplné, aktuálne, správne,
pravdivé a preukázateľné. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady
neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú
dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti
alebo pravosti, kancelária je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Kancelária je
povinná predkladať Národnej banke Slovenska aj účtovnú závierku.

(4) Štruktúru výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je kancelária povinná
vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu,
spôsob, postup a miesto predkladania takýchto výkazov, hlásení, správ a iných informácií
vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej
závierky kancelárie do Národnej banky Slovenska ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná
banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

TRETIA časť

[collapseentry title=“§27 Osobitné ustanovenie“ id=“collapse32″]

[collapseentrytext]

(1) Za motorové vozidlá v správe
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany
Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
c) Slovenskej informačnej služby uzaviera poistnú zmluvu Slovenská informačná služba,
d) Zboru väzenskej a justičnej stráže uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky.

(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky, Slovenská informačná služba a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
uzavierajú s poisťovateľom po jednej poistnej zmluve na všetky motorové vozidlá okrem
motorových vozidiel uvedených v odseku 3. Takáto poistná zmluva obsahuje počet
motorových vozidiel v členení podľa skupín motorových vozidiel, sadzby poistného v členení
podľa skupín motorových vozidiel a sumu poistného.

(3) Na motorové vozidlá uložené v nedotknuteľných zásobách Ministerstva obrany
Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl
Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a v zásobách Programu 222 sa nevzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a
platiť poistné v období, počas ktorého sú uložené v týchto zásobách.
(4) Potvrdením o poistení zodpovednosti pre motorové vozidlá v správe subjektov
uvedených v odseku 2 je tabuľka s evidenčným číslom alebo štátna poznávacia značka.

(5) Ustanovenie § 25 ods. 3 sa nevzťahuje na motorové vozidlá v správe subjektov
uvedených v odseku 2.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§27a“ id=“collapse33″]

[collapseentrytext]

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§28 Prechodné ustanovenia“ id=“collapse34″]

[collapseentrytext]

(1) Povinnosť podľa § 3 ods. 1 a 2 vzniká 1. januárom 2002. Z poistných zmlúv
uzavretých podľa tohto zákona do 31. decembra 2001 vznikajú práva a povinnosti
od 1. januára 2002.

(2) Právne vzťahy vzniknuté zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla do 31. decembra 2001 sa spravujú podľa
doterajších právnych predpisov.

(3) Práva a povinnosti Slovenskej poisťovne, a.s., vzniknuté zo zákonného poistenia
prechádzajú 1. januára 2002 na kanceláriu. Tieto práva a povinnosti uplatňuje a vykonáva v
mene a na účet kancelárie Slovenská poisťovňa, a.s. Túto činnosť účtuje Slovenská
poisťovňa, a.s., oddelene od ostatnej činnosti.

(4) Slovenská poisťovňa, a.s., prevedie do 31. decembra 2001 na osobitný účet
kancelárie sumu zodpovedajúcu výške prostriedkov rezerv a ostatné finančné prostriedky
vytvorené zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla prijatých do 31. decembra 2001 po odpočítaní výšky poistného plnenia
vyplateného zo zákonného poistenia a režijných nákladov s tým súvisiacich od 1. januára
2001 do dátumu prevodu. Do jedného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po overení
účtovnej závierky za rok 2001 audítorom zúčtuje Slovenská poisťovňa, a.s., osobitným účtom
kancelárie sumu prostriedkov vytvorených zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa stavu zisteného pri overení účtovnej
závierky za rok 2001. Prostriedky uložené na tomto účte možno použiť len na úhradu
záväzkov zo zákonného poistenia a na náklady spojené s ich vybavovaním. Ak prostriedky na
tomto účte nepostačujú, úhradu záväzkov zo zákonného poistenia a náklady spojené s ich
vybavovaním hradí kancelária z príspevkov jej členov.

(5) Na rok 2002 sa stanovuje minimálne poistné v rovnakej výške ako poistné zo
zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na
rok 2001. Na roky 2003 a 2004 sa výška minimálneho poistného z predchádzajúceho roka
každoročne zvyšuje o priemernú ročnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien,
vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky (miera inflácie). Ak však v
predchádzajúcom kalendárnom roku v určitej skupine motorových vozidiel nárast percenta
škodovosti prevýši mieru inflácie, v nasledujúcom roku sa minimálne poistné tejto skupiny
vozidiel zvyšuje o nárast percenta škodovosti schválený Národnou bankou Slovenska na
návrh kancelárie; percentom škodovosti sa na tieto účely rozumie podiel súčtu poistných
plnení vyplatených všetkými poisťovateľmi a kanceláriou a nimi vytvorených rezerv na
poistné plnenia29) vo vzťahu k nimi prijatému poistnému. Maximálne poistné nesmie byť
vyššie ako minimálne poistné navýšené o 30%.

(6) Prvé zhromaždenie členov kancelárie sa uskutoční najneskôr do 31. októbra 2001.
Na tomto zhromaždení členov sa určí výška príspevku na rok 2001 a jeho splatnosť. Zároveň
26
sa určí výška príspevku, ktorú môže kancelária použiť na zabezpečenie svojej činnosti v
tomto roku.

(7) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne kancelárii na účely evidencie
podľa § 25 z centrálnej evidencie vozidiel najneskôr do 15. októbra 2001 v elektronickej
forme údaje o motorových vozidlách v rozsahu v nej vedených podľa stavu k 1. októbru
2001.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§28a“ id=“collapse35″]

[collapseentrytext]

(1) Ustanovenie § 28 ods. 5 sa v roku 2004 neuplatní.

(2) Poisťovateľ je povinný určiť svojho likvidačného zástupcu podľa § 15a najneskôr
do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii.

(3) Právne vzťahy vzniknuté z poistenia zodpovednosti pred 1. novembrom 2003 sa
spravujú podľa doterajších predpisov.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§28b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006″ id=“collapse36″]

[collapseentrytext]

(1) Schválenia vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré sú
platné k 1. januáru 2006, sa považujú za schválenia vydané podľa tohto zákona.

(2) Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom
2006 vydané na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení tohto zákona,
prechádza od 1. januára 2006 do pôsobnosti Národnej banky Slovenska v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§28c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2007″ id=“collapse37″]

[collapseentrytext]

(1) Od 1. apríla 2007 do 31. decembra 2008 limit poistného plnenia z jednej škodovej
udalosti podľa § 7 ods. 2 musí byť najmenej
a) 19 000 000 Sk za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 na každého
zraneného alebo usmrteného,
b) 5 000 000 Sk za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d).

(2) Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 limit poistného plnenia z jednej
škodovej udalosti podľa § 7 ods. 2 musí byť najmenej
a) 2 500 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu
na počet zranených alebo usmrtených,
b) 500 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených.

(3) Ustanovenie § 7 ods. 3 sa na zníženie poistného plnenia neuplatní do 31. decembra
2008, ak sa na poistné plnenie vzťahuje limit poistného plnenia podľa odseku 1 písm. a).

(4) Pre nároky zo škodovej udalosti platia limity poistného plnenia účinné v deň
vzniku škodovej udalosti.

(5) Konania o uložení pokuty podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31.
marca 2007 začaté a právoplatne neukončené sa dokončia podľa § 19 v znení účinnom do 31.
marca 2007. Konania o uložení pokuty podľa § 19 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 31.
marca 2007 začaté a právoplatne neukončené sa zastavia. Dvojročná lehota na uloženie
pokuty podľa § 19 ods. 4 v znení účinnom od 1. apríla 2007 sa prvýkrát uplatní v konaní o
uložení pokuty za porušenie povinnosti, o ktorom sa obvodný úrad dozvedel po 31. marci
2007.

(6) Právne vzťahy vzniknuté z poistenia zodpovednosti pred 1. aprílom 2007
zostávajú nedotknuté.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§28d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2015″ id=“collapse38″]

[collapseentrytext]

Ustanovenie § 8 ods. 3 v znení účinnom od 1. apríla 2015 sa použije na poistnú
zmluvu uzavretú po 31. marci 2015.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“§29 Zrušovacie ustanovenie “ id=“collapse39″]

[collapseentrytext]

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb.,
ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky č. 88/1992 Zb., vyhlášky
č. 568/1992 Zb., vyhlášky č. 147/1993 Z. z., vyhlášky č. 304/1993 Z. z., vyhlášky
č. 24/1994 Z. z., vyhlášky č. 44/1994 Z. z., vyhlášky č. 372/1994 Z. z., vyhlášky
č. 372/1997 Z. z., vyhlášky č. 376/1999 Z. z. a vyhlášky č. 478/2000 Z. z.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“Čl. II“ id=“collapse40″]

[collapseentrytext]

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2001 okrem čl. I § 3 až 19, § 24 ods. 2 až
8, § 25 a 29, čl. II bodov 7, 8 a 9 a čl. IV bodov 1, 4 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.
januára 2002.
Zákon č. 95/2002 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marca 2002.
Zákon č. 99/2003 Z. z. nadobudol účinnosť 21. marca 2003.
Zákon č. 430/2003 Z. z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2003 okrem čl. I bodov 8,
9, 10 , § 11 ods. 8, bodov 21, 22, 24, 30, § 20 ods. 3 druhej vety , § 20 ods. 4 druhej vety,
bodov 39, 42, 45 , § 25 ods. 5 písm. e) , § 25 ods. 6 písm. c), § 25 ods. 8 až 11, § 28a ods. 2 ,
ktoré nadobudli účinnosť 1. mája 2004.
Zákon č. 186/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. mája 2004.
Zákon č. 645/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2005.
Zákon č. 91/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. apríla 2005.
Zákon č. 747/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 188/2006 Z. z. nadobudol účinnosť 13. apríla 2006.
Zákon č. 110/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. apríla 2007.
Zákon č. 144/210 Z. z. čl. IV nadobudol účinnosť 1. júna 2010.
Zákon č. 520/2011 Z. z. ustanovenia čl. III nadobudli účinnosť 1. júla 2012.

Zákon č. 180/2013 Z. z. ustanovenia čl. XV nadobudli účinnosť 1. októbra 2013.
Zákon č. 39/2015 Z. z. ustanovenia čl. IV nadobudli účinnosť 1. apríla 2015.

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[collapseentry title=“ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“ id=“collapse41″]

[collapseentrytext]

1. Smernica Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými
vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Mimoriadne vydanie
Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú.v. ES L 103, 2.5.1972.) v znení smernice Rady 72/430/EHS z 19.
decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú.v. ES L 291, 28.12.1972.) a
smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 7;
Ú.v. ES L 8, 11.1.1984.).

2. Druhá smernica Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych
predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú.v. ES L 8,
11.1.1984.) v znení smernice Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 (Mimoriadne vydanie Ú.v.
EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú.v. ES L 129, 19.5.1990.).

3. Druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných
právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou
životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o
zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú.v. ES
L 172, 4.7.1988.) v znení smernice Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne
vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú.v. ES L 330, 29.11.1990.), smernice Rady 92/49/EHS z 18.
júna 1992 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú.v. ES L 228, 11.8.1992.).

4. Tretia smernica Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 o aproximácii právnych
predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú.v. ES L 129,
19.5.1990.).

5. Smernica 2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. mája 2000 o
aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o zmene a doplnení smerníc Rady č.
73/239/EHS a 88/357/EHS (Štvrtá smernica o poistení motorových vozidiel) (Mimoriadne
vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú.v. ES L 181, 20.7.2000.).

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, ktorou sa
menia a dopĺňajú smernice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Ú.v. EÚ L 149, 11.6. 2005.).

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009
o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. ES L
335, 17. 12. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16.
novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011), v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012), v znení smernice
Rady 2013/23/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013), v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 153, 22.
5. 2014).

[/collapseentrytext]

[collapseentrytext]

[/collapseentrytext]

[/collapseentry]

[/collapseblock]

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.