Čo má obsahovať poistná zmluva?

Poistná zmluva musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 792a Občianskeho zákonníka a ďalšie súčasti, vychádzajúce zo zaužívaných zvyklostí a dlhoročných pravidiel. Tieto pravidlá sú plne v súlade s medzinárodným štandardom poistenia.

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy podáva poistník prostredníctvom agenta na tlačive poisťovne a obsahuje základné identifikačné údaje o klientovi, požadované poistné riziká, poistné sumy, navrhovanú výšku poistného, lehotu platenia a ostatné poistno – technické podmienky, napríklad spoluúčasti, obmedzenia plnenia, opis rizika – rizikové pomery a podobne;

Všeobecné poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky sú poistné podmienky, používané pre určitú skupinu produktov, väčšinou je možné sa od nich odchýliť len v prospech klienta. Je z nich možné vyčítať celý princíp fungovania zmluvného vzťahu, a to najmä:

  • Výklad pojmov
  • Čo je poistná udalosť
  • Čo môže byť predmetom poistenia
  • Poistné riziká – definície, opis a výluky
  • Stanovenie poistnej sumy
  • Spôsoby platenia poistného
  • Spôsoby vzniku a zániku poistenia
  • Plnenie pri poistnej udalosti.

Zmluvné dojednania poistnej zmluvy

Zmluvné dojednania sú určené pre konkrétny produkt a rozširujú, dopĺňajú alebo bližšie špecifikujú poistné podmienky.

Osobitné poistné podmienky

Osobitné poistné podmienky sa používajú obyčajne v prípade, keď sa dohodnete s poisťovňou, že sa odchýlite od štandardných podmienok.

Doložky k poistnej zmluve

Doložky (klauzuly) sa prikladajú k niektorým pripoisteniam, stanovujú výluky alebo obmedzenia plnenia, prípadne rušia niektoré výluky v poistných podmienkach;

Prílohy poistnej zmluvy

Prílohy k poistnej zmluve sú rôzne dokumenty, bližšie opisujúce riziko, napr. lekárske správy v životnom poistení alebo znalecký posudok, výkresy, zoznamy poistených vecí či fotodokumentácia v prípade majetkového poistenia; doložky by mali byť riadne očíslované a označené číslom poistnej zmluvy.

Doklad o zaplatení prvého alebo jednorazového poistného

Poistenie niekedy vzniká zaplatením prvého alebo jednorazového poistného a často býva zaplatenie viazané na dátum účinnosti poistenia, preto je vhodné, aby súčasťou (návrhu) poistnej zmluvy bol aj doklad o zaplatení poistného.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.