...

O poistení vieme všetko

Zmena vlastníctva poistenej veci

Podľa § 812 Občianskeho zákonníka zmenou vlastníctva poistenej veci poistenie zaniká, ak nie je dohodnuté inak. Keď predáte poistený dom, auto, loď alebo lietadlo, poistné krytie zaniká. To sa týka aj prípadu, keď vec prejde do Vášho vlastníctva po splatení leasingu (ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak). Poisťovni v tomto prípade oznámte jednoduchou formou, že došlo k tejto skutočnosti, zároveň požiadajte o vrátenie nespotrebovaného poistného do konca poistného obdobia. Priložte doklad o tom, že došlo k zmene vlastníctva, napríklad kúpnu zmluvu, faktúru, účtenku alebo oznámenie leasingovej spoločnosti o ukončení leasingu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...