Zánik poistenia pre neplatenie (okrem PZP)

Podľa § 801 Občianskeho zákonníka poistenie môže zaniknúť pre neplatenie poistného vtedy, keď:

  • prvé alebo jednorazové poistné nie je zaplatené do 3 mesiacov od uzavretia (nie začiatku ani účinnosti) poistenia
  • následné poistné (druhá a ďalšie splátky) nie je zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie

V praxi to väčšinou funguje tak, že keď nezaplatíte poistné včas, po určitom čase Vám poisťovňa pošle upomienku, prípadne po ďalšom období neplatenia druhú upomienku. Mesačná lehota pred zánikom poistenia však začne plynúť až vtedy, keď upomienka má názov „Výzva na zaplatenie“ a príde doporučeným listom s doručenkou. Dátum na doručenke, napísaný pri Vašom prevzatí od pošty je začiatkom lehoty. Napríklad keď 25. júla 2009 ste dostali výzvu na zaplatenie, koniec lehoty bude 25. augusta 2009. Týmto dátumom poistenie zaniká. O počítaní času hovorí §122 Občianskeho zákonníka.
V žiadnom prípade neverte nikomu, kto Vám tvrdí: „Keď nezaplatíte poistné, poistka sa zruší sama.“ Poisťovne majú rozdielne nastavený upomienkový proces, niekde sa posielajú aj 2 upomienky pred výzvou na zaplatenie, niektoré pošlú hneď len výzvu, dokonca sú prípady, kedy poisťovne zámerne i dlhé mesiace nepošlú klientovi nič, pričom krytie trvá a poisťovňa si spätne vymáha vysoké dlžné poistné, na čo má podľa zákona právo.

Pre povinné zmluvné poistenie vozidiel (PZP) platia iné pravidlá.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.