Claims made

Claims made je spôsob priznávania nárokov a likvidácie poistnej udalosti používané takmer výhradne pri poistení profesijnej zodpovednostilekári, účtovníci, advokáti, atď. Poistné plnenie poisťovňa prizná len v prípade, že počas jedného poistného obdobia (spravidla 1 rok) sa stanú všetky 3 nasledovné udalosti:

  • vznik škody
  • zistenie škody
  • oznámenie škody poisťovni

Ak je toto porušené, na poistné plnenie nárok nevzniká.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Retroaktivita k začiatku poistenia

Aby pravidlá neboli príliš „tvrdé“, poistné podmienky môžu stanoviť retroaktivitu k dátumu začiatku poistenia. Ide o bežnú prax na Slovensku. Napr. autorizovaný inžinier – projektant sa pomýlil vo výpočte rozmerov schodišťa, na čo sa prišlo až pri realizácii projektu v ďalšom roku.

Retroaktivita pred začiatkom poistenia

V poistnej zmluve sa môže dohodnúť, že poistenie sa bude vzťahovať aj na škody, ktoré vznikli pred začiatkom poistenia, ale poistený o nich v čase uzatvárania poistnej zmluvy nemá vedomosť. Napr. účtovník 1. rok pred začiatkom poistenia urobí chybu a nesprávne zaúčtuje daňové náklady, čo ovplyvní daň z príjmu. V 3 poistnom roku vykoná daňový úrad kontrolu, pri ktorej túto škodu zistí a vymeria daň a penále. Klient účtovníka si v 5. roku poistenia uplatní škodu u účtovníka – vyčíslené penále. Taká škoda je likvidná vtedy, keď bol účtovník nepretržite poistený v jednej poisťovni a poistné podmienky obsahujú článok o retroaktivite pred začiatkom poistenia.

Dodatočná doba nahlasovania škôd

Môže sa dohodnúť, že poistné krytie sa predĺži aj po skončení činnosti poisteného, ktorý už žiadnu škodu nemôže spôsobiť, ale škodu už spôsobil a táto škoda bude oznámená poisťovni dodatočne. Typickým príkladom je lekár, ktorý odchádza do starobného dôchodku a odovzdá svoju prax mladšiemu kolegovi, ale chce byť ešte 5 rokov krytý poistením. Dodatočná doba nahlasovania sa osobitne dohodne s poisťovňou za príplatok k poistnému.