...
Poistenie účtovníctva

Poistenie účtovníctva

Profesia účtovníčky alebo účtovníka, daňového poradcu alebo audítora alebo účtovníka – zamestnanca je spojená s rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť.

Ste účtovník - účtovníčka alebo daňový poradca, či audítor?

Poraďte sa s nami

Ozveme sa vám čím skôr

Poistenie profesnej zodpovednosti účtovníkov

  • Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie účtovníka - fyzickej osoby, daňového poradcu alebo účtovníckej firmy, či audítorskej právnickej osoby
  • Poistenie kryje škody spôsobené pri poskytovaní účtovného poradenstva, vedenia účtovníctva, vykonávanie účtovného auditu – pokuty a penále pre chybné zaúčtovanie, oneskorené doručenie dokladov na daňový úrad, regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
  • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov
  • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia
  • Pripoistenie retroaktivného krytia až do 5 rokov pred začiatkom poistnej zmluvy s výlukou doteraz známych škôd

Prečo uzavrieť poistenie účtovníkov?

Chybné posúdenie, nesprávne zaúčtovanie, pokuty, penále, ale aj napr. strata dokladov sú typické škody, ktoré si môže zákazník nárokovať od svojho účtovníka alebo audítora v prípade, že ich pri svojej odbornej činnosti spôsobil.

Príklady možných škôd, ktoré poisťovňa plní

  • Účtovník urobí chybu v zaúčtovaní príjmov, v dôsledku ktorej daňový úrad vymeria doplatok na daniach klienta a penále 80 000 €, túto škodu - penále zaplatí poisťovňa.
  • Účtovníčka stratí daňový doklad zo zahraničia, na základe ktorého by bolo možné vykonať odpočet DPH 1 080 €, čím spôsobila škodu svojmu klientovi.
  • Účtovníčka zanedbala včasné odovzdanie 12 ks hlásení na daňový úrad, ktorý vyrúbil pokutu 12x66 €, spolu 792 €.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...