CPPI

Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) je metóda zaistenia portfólia, pri ktorej sa nastavuje zaistená hodnota portfólia a aktíva sa umiestňujú aktívnym riadením do akcií a dlhopisov v závislosti od výkonnosti trhu. Pri tejto metóde sa priebežne vypočítava, aké vysoké môže byť maximálne percentuálne zastúpenie akciových investícií v podielovom fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ investičnej politiky fondu, pričom model pri tomto výpočte používa konštantnú premennú.

Investície do podielových fondov