Home

Nachádzate sa tu

Poistenie IT služieb

Ak ste programátor, software architekt, IT servisný technik, opravár počítačov alebo IT údržbár, webmaster, počítačový grafik a dizajnér, predajca software a hardware, IT konzultant, či iný IT profesionál alebo riadite IT spoločnosť, vaša činnosť je spojená so špecifickými rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť.


Ste IT profesionál alebo riadite IT spoločnosť? Poraďte sa s nami

na infolinke 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu online@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Poistenie profesnej zodpovednosti IT firmy
Poistenie prevádzkovej zodpovednosti IT firmy
Poistenie zodpovednosti zamestnanca IT firmy
Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Poistenie motorových vozidiel

Poistenie profesnej zodpovednosti pri poskytovaní IT služieb

 • Poistenie profesnej zodpovednosti kryje škody finančné škody spôsobené pri poskytovaní IT služieb – chyba programu, zlyhanie informačného systému, výpadok počítačovej siete, škody následkom vadnej inštalácie, atď.
 • Poistenie náhrady pri strate dokumentov a obnovy počítačových záznamov;
 • Poistené sú aj škody spôsobené neúmyselným porušením práv duševného vlastníctva;
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a získate najlepšiu ponuku na trhu!
 • Pripravíme vám poistnú zmluvu do 48 hodín.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti pri poskytovaní IT služieb

 • Poistenie všeobecnej alebo prevádzkovej zodpovednosti kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené prevádzkou podniku;
 • Poistenie škôd spôsobených vadným výrobkom;
 • Poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené pri montáži, údržbe alebo oprave - ublíženie na zdraví, rozbitie vecí zákazníka alebo tretích osôb;
 • Krytie následných škôd, ušlého zisku;
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach;
 • Pripoistenie regresov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca IT firmy

 • Ste zamestnaný(á) v IT spoločnosti?
 • Podľa Zákonníka práce ručíte za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi do výšky 4 hrubých mesačných platov.
 • Pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa.
 • Možnosť pripoistenia aj mimo územia Slovenska.
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca si môžete uzavrieť online za 2 minúty.

Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám

 • Počítačové siete, servre a ostatnú výpočtovú a kancelársku techniku je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám;
 • Poistenie elektroniky kryje zariadenia aj proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy;
 • Poistené môžu byť aj prenosné zariadenia - notebooky, diagnostické prístroje a pod., a to aj počas prepravy;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.

Poistenie majetku - hnuteľných vecí a budovy

 • Poisťuje sa hnuteľný majetok - zariadenie a zásoby, ako aj budovy a stavby;
 • Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám - požiar, živelné pohromy a krádež;
 • Poistenie na novú hodnotu - plnenie vždy v nových cenách;
 • Pripoistenie prerušenia prevádzky - následných finančných škôd
 • Ozvite sa a my vám predložíme poistné riešenie.

Poistenie motorových vozidiel