Poistenie IT služieb
Načítava sa...
Poistenie IT služieb

Poistenie IT služieb

Ak ste programátor, software architekt, IT servisný technik, opravár počítačov alebo IT údržbár, webmaster, počítačový grafik a dizajnér, predajca software a hardware, IT konzultant, či iný IT profesionál alebo riadite IT spoločnosť, vaša činnosť je spojená so špecifickými rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť.
Ste programátor, sysadmin alebo...?
Poraďte sa s nami

Rozsah poistenia IT služieb

 • Poistenie IT profesijnej zodpovednosti kryje finančné škody spôsobené pri poskytovaní IT služieb – chyba programu, zlyhanie informačného systému, výpadok počítačovej siete, škody následkom vadnej inštalácie, atď.;
 • Poistenie náhrady pri strate dokumentov a obnovy počítačových záznamov;
 • Poistené sú aj škody spôsobené neúmyselným porušením práv duševného vlastníctva;
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia;
 • Poistenie prevádzkovej zodpovednosti kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené prevádzkou podniku;
 • Poistenie škôd spôsobených vadným výrobkom;
 • Poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené pri montáži, údržbe alebo oprave - ublíženie na zdraví, rozbitie vecí zákazníka alebo tretích osôb;
 • Krytie následných škôd, ušlého zisku;
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach;
 • Pripoistenie regresov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov;
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca IT spoločnosti
  • kryje škodu spôsobenú zamestnávateľovi do výšky 4-násobku hrubej mesačnej mzdy;
  • pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa;
  • pripoistenie vadne vykonanej práce - vyrobenie nepodarku.
 • Poistenie majetku proti živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám - počítače, servre, atď., a to aj prenosné. Poistené je okrem živelných pohrôm a krádeži aj rozbitie a prepätie.

Príklady škôd

 • Zvárací robot vo zvarovni výrobcu motorových vozidiel začne vykonávať nepredvídateľný pohyb, čím vážne zraní pracovníka obsluhy. Vyšetrovaním sa zistí, že príčinou nešťastia bola chyba programátora. Vznesený nárok je vo výške 650 000 € z titulu profesnej IT zodpovednosti.
 • Programátorská firma vyvinie aplikáciu pre poisťovňu na výpočet a online uzavretie cestovného poistenia. Klient sa poistí, pričom chce cestovať do USA, označí rizikovú zónu - územnú platnosť USA, no program toto zle vyhodnotí a predpíše klientovi namiesto 350 € poistné len 180 €, pričom na poistnej zmluve vyznačí úzamnú platnosť Európa. Klient si to nevšimne a po úraze v USA mu nechce poisťovňa preplatiť liečebné náklady vo výške 125 000 €, pretože sa poistil len do Európy. Prešetrovaním sa zistí, že došlo k programátorskej chybe, poisťovňa a klient vymáhajú škodu od dodávateľa programu v plnej výške.
 • Informačný systém vo výrobe plastových výrobkov zlyhá kvôli programátorskej chybe, v dôsledku čoho je výrobná linka odstavená na 2 dni. Prerušením prevádzky vzniká čistá finančná škoda 80 000 €, ktorá je vymáhaná od dodávateľa informačného systému.