Poistenie architektov a projektantov
Načítava sa...
Poistenie architektov a projektantov

Poistenie architektov a projektantov

Profesia architekta, autorizovaného projektanta, statika alebo konštruktéra lodí, či iné inžinierske činnosti sú spojené s vysokými rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť.
Ste architekt, projektant, konštruktér alebo riadite projektovú spoločnosť?
Poraďte sa s nami

Poistenie profesijnej zodpovednosti architektov, projektantov a konštruktérov

 • Poistenie profesijnej zodpovednosti architektov a projektantov kryje najmä čisté finančné škody spôsobené projektovou činnosťou – chybný výpočet, vada projektu, a podobne
 • Poistené sú aj škody na zdraví, vecné škody a následné finančné škody, ako aj právne náklady v prípade oprávnených aj neoprávnených nárokov poškodeného
 • Poistenie sa vzťahuje na všetky autorizované osoby zapísané v zozname autorizovaných architektov alebo autorizovaných stavebných inžinierov vedenom Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov
 • Poistenie je určené aj pre projektové firmy a projektantov, ktorí sú od komôr nezávislí a majú príslušné oprávnenia na vykonávanie týchto profesií - stavební projektanti, statici, konštruktéri lodí, a podobne
 • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia
 • Pripoistenie majetku a prevádzkovej zodpovednosti projektovej kancelárie
 • Pripoistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám - počítače, servre, plotery, tlačiarne, atď.

Príklady možných škôd, ktoré poisťovňa plní

 • Projektant chybne vypočíta rozmery príjazdovej cesty k veľkoskladu. Kamión sa nemôže otočiť, čím sa zistí, že cesta rozmerovo nevyhovuje príslušným normám. Investor vznesie nárok na náhradu finančnej straty voči projektantovi vo výške 25 000 € bez DPH. Táto suma vyrovná náklady na úpravu príjazdovej cesty, premiestnenie brány do objektu veľkoskladu, pričom zmenu projektu vykoná projektová kancelária vo vlastnej réžii.
 • Statik nesprávne vypočíta - poddimenzuje pevnosť nosnej konštrukcie diaľničného mosta, ktorý sa počas bežnej prevádzky zrúti, pričom 6 ľudí príde o život, ďalších 5 osôb je ťažko zranených, dôjde k materiálnym škodám na majetku poškodených užívateľov mosta a k finančnej škode na vybudovanom diele. Nároky poškodených sa vyšplhajú na približne 15 000 000 €, z toho najväčšie sú škody na živote a zdraví.
 • Diaľničný most nad riekou bol navrhnutý z ocele a už po 5 rokoch od postavenia z neho odpadávajú veľké pláty hrdze. Investor (štát) vymáha od projektantov milíony ako odškodné za chybu projektu, aby mohol byť most opravený.
 • Sádrokartónový podhľad v autosalóne spadne v dôsledku použitia nesprávnych materiálov a technológií, čiže v dôsledku pochybenia stavebného dodávateľa. Sú zničené 3 vozidlá a zranení 2 ľudia. Je vznesený nárok na náhradu škody voči projektantovi. Jeho poisťovňa vyšetrovaním škody zistí, že projekt bol vyhotovený správne a škodu označí ako neoprávnený nárok poškodeného. Tento proces vyviňovania klienta je spojený s nákladmi na právnikov, znalecké posudky a ďalšimi administratívnymi nákladmi, ktoré v plnej miere zaplatí poisťovňa.