Poistenie živnostníkov a remeselníkov
Načítava sa...
Poistenie živnostníkov a remeselníkov

Poistenie živnostníkov a remeselníkov

Ak ste murár, zvárač, klampiar alebo elektrikár, vlastníte obchod alebo malý výrobný podnik, alebo poskytujete služby na základe živnosti, prípadne ste zamestnaný(á) ako remeselník, vaša činnosť je spojená s nebezpečenstvami, ktoré je možné efektívne poistiť.
Ste živnostník, remeselník, alebo riadite firmu?
Poraďte sa s nami

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu podnikateľa

 • Poistenie prevádzkovej zodpovednosti kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené prevádzkou podniku;
 • Poistenie škôd spôsobených vadným výrobkom;
 • Poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené pri montáži, údržbe alebo oprave - ublíženie na zdraví, rozbitie vecí zákazníka alebo tretích osôb;
 • Krytie následných škôd, ušlého zisku;
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach;
 • Pripoistenie škôd na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti;
 • Pripoistenie škôd na vozidlách návštevníkov;
 • Pripoistenie škôd na vnesených veciach hostí (v hoteloch, reštauráciách, a podobne)
 • Pripoistenie regresov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov.

Poistenie lomu strojov a elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám

 • Výrobné stroje, stavebné stroje a iné zariadenia je možné poistiť proti "pokazeniu", tzv. lomu stroja;
 • Počítačové siete, servre a ostatnú výpočtovú a kancelársku techniku je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám;
 • Poistenie lomu stroja a elektroniky kryje zariadenia aj proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy;
 • Poistené môžu byť aj mobilné a prenosné zariadenia - dopravná technika, stavebné stroje, notebooky, diagnostické prístroje a pod., a to aj počas prepravy;

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

 • Poisťujú sa strojné a prevádzkové zariadenia, inventár, budovy a stavby;
 • Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám - požiar, vytopenie z vodovodného potrubia, živelné pohromy a krádež;
 • Poistenie na novú hodnotu - plnenie vždy v nových cenách;
 • Pripoistenie prerušenia prevádzky - následných finančných škôd

Poistenie motorových vozidiel

 • PZP motorového vozidla online alebo ako flotilu vozidiel
 • Havarijné poistenie motorových vozidiel
 • Poistíme aj náklad - veci prepravované v aute, vrátane tovaru, náradia a prístrojového vybavenia
 • Úrazové poistenie sedadiel v motorovom vozidle je možné dojednať online.