Poistenie lekárne
Načítava sa...
Poistenie lekárne

Poistenie lekárne

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti nie je len príprava a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. Do lekárne sa chodíme aj poradiť s odborníkmi, keď potrebujeme pomoc. Profesia lekárnika je teda komplexná odborná služba, ktorej výkon je spojený s nemalými rizikami.
Ste lekárnik alebo majiteľ lekárne?
Poraďte sa s nami

Poistenie lekárne

 • Poistenie profesijnej zodpovednosti je určené pre verejné lekárne a je zo zákona povinné
 • Poistenie kryje škody na zdraví spôsobené pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti – omyl pri vydávaní predpísaných liekov, chybná príprava liekov, náklady na obranu proti oprávneným a neoprávneným nárokom, regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia
 • Poistené sú škody, ktoré spôsobia lekárnici a ostatní pracovníci lekárne
 • Poistenie majetku a prevádzkovej zodpovednosti kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené prevádzkou verejnej lekárne, kryté sú aj následné škody a ušlý zisk
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach
 • Pripoistenie regresov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov
 • Poistenie lekárenských prístrojov proti všetkým nebezpečenstvám poistením elektroniky - krytie proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži, poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy

Poistenie enviromentálnej zodpovednosti

 • vyplýva zo zákona, určené pre každú lekáreň, skladujúcu nebezpečné látky
 • kryje škody na životnom prostredí - voda, pôda, chránené druhy európskeho významu a chránené biotopy európskeho významu
 • poistené sú bezodkladné preventívne opatrenia, nápravné opatrenia, technické náklady na znalcov, havarijných komisárov a podobne

Poistenie zodpovednosti zamestnanca lekárne

 • poistenie lekárnika alebo iného zamestnanca lekárne kryje škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 • krytie do výšky 4-násobku hrubej mesačnej mzdy
 • pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa