Portfólio cenných papierov

Portfóliom cenných papierov sa označuje súbor viacerých cenných papierov. V prípade portfólia, napr. podielového fondu, hovoríme o súbore cenných papierov a iných aktív v majetku v podielovom fonde.