O poistení vieme všetko

Poškodený

Poškodený je občan, podnikateľ alebo spoločnosť, či iná organizácia, ktorí utrpeli ujmu a majú nárok na náhradu škody z poistenia zodpovednosti za škodu. Poškodený vznesie písomný nárok na náhradu škody voči poistenému škodcovi, poistený tento nárok postúpi poisťovni formou hlásenia poistnej udalosti. Poisťovňa tento nárok poškodeného preskúma a v prípade, že je škoda likvidná, prizná a vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...