Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba je z hľadiska zákona č. 297/2008 fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Politicky exponovanou osobou sa rozumie napríklad:
 • prezident republiky
 • predseda vlády
 • minister
 • štátny tajomník alebo asistent ministra
 • člen parlamentu
 • člen najvyššieho súdu, ústavného súdu alebo iného vyššieho súdneho orgánu
 • člen vrcholného orgánu centrálnej banky
 • vysoký dôstojník v ozbrojených silách alebo zboroch
 • člen správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku vo vlastníctve štátu
 • veľvyslanec alebo chargé d’affaires
 • obdobné funkcie v orgánoch EÚ (napríklad poslanec Európskeho parlamentu) alebo iných medzinárodných organizácií,

Ďalej sa do tejto kategórie zaraďujú aj blízke osoby politicky exponovanej osoby, napr.:

 • manžel, partner alebo iný podobný vzťah
 • rodičia, deti, súrodenci
 • zaťovia a nevesty
 • spoločníci v rovnakej spoločnosti
 • iné podobné vzťahy