Vrátenie poistného

Vrátenie poistného return premium je poistné alebo jeho časť, vyplatené späť cedentovi alebo poistenému, napr. ak je riziko znížené alebo zaniklo pred uplynutím platnosti – nespotrebované poistné.