Výnos

Výnos je dosiahnuté zhodnotenie investície, rozdiel medzi výstupnou a vstupnou hodnotou investície. Výnos môže mať rôzne formy ako napr. kapitálový zisk rovnajúci sa rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou akcie, výnos vo forme úroku alebo kupónu v prípade dlhopisu, ako aj výnos vo forme dividendy plynúcej z držby akcií. Výnos sa meria v čase a tiež ho ovplyvňuje viacero faktorov, ako napr. inflácia.