Blankozmenka

Blankozmenka / biankozmenka je dlžnícky cenný papier, vystavený v zákonne predpísanej forme, ktorý predstavuje prísľub vystaviteľa zmenky (dlžníka) zaplatiť určitú čiastku k dátumu splatnosti oprávnenému majiteľovi zmenky (veriteľovi), pričom určité údaje na zmenke nie sú úmyselne uvedené (napríklad dlžná suma). Zmenka sa stane platnou so všetkými, zákonom predpísanými náležitosťami, až po doplnení týchto údajov do zmenky v zmysle vopred dohodnutého postupu. Ide o zabezpečovací prostriedok, ktorý umožňuje banke vymáhať záväzok prostredníctvom súdnych orgánov v prípade, že si dlžník neplní záväzky.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?