ISIN

ISIN je identifikátor, ktorý na základe medzinárodného kódu označovania pridelí centrálny depozitár cennému papieru na žiadosť emitenta cenného papiera. V podmienkach Slovenskej republiky prideľuje, mení a ruší ISIN Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s..

Chcete sa poradiť o investovaní?