Cenný papier

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým je spojené oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

Chcem sa poradiť o cenných papieroch

Druhy cenných papierov

a) akcie;
b) dočasné listy;
c) podielové listy;
d) dlhopisy;
e) vkladové listy;
f) pokladničné poukážky;
g) vkladné knižky;
h) kupóny;
i) zmenky;
j) šeky;
k) cestovné šeky;
l) náložné listy;
m) skladištné listy;
n) skladiskové záložné listy;
o) tovarové záložné listy;
P) družstevné podielnické listy;
r) investičné certifikáty;
s) vkladové potvrdenky;
t) certifikáty podľa osobitného predpisu.

Formy cenných papierov

  • na meno
  • na rad
  • na doručiteľa

O forme cenných papierov rozhoduje ich emitent. Listinné vkladové listy a vkladné knižky môžu mať len formu cenných papierov na meno.