...

O poistení vieme všetko

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba v životnom alebo úrazovom poistení je občan alebo právnická osoba, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.

Ak sú oprávnené osoby menované v poistnej zmluve, môžu byť určené vzťahom, napr. manželka, deti, brat, atď. a dostávajú poistné plnenie v takom percentuálnom pomere, ako si písomne určí postník.

Ak oprávnená osoba nie je určená, platí poradie v zmysle občianskeho zákonníka – 5 úrovní:

  1. Manžel(ka) poisteného;
  2. Ak manžela poistený nemal, tak deti poisteného;
  3. Ak niet ani detí, ta rodičia poisteného;
  4. Ak nemá ani rodičov, potom osoby žijúce v spoločnej domácnosti s poisteným aspoň 1 rok pred jeho smrťou;
  5. Ak ani takých osôb niet, potom zákonní dedičia.

 

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...