Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je:

1. zákonné poistenie zamestnávateľa, za ktoré povinne platí zamestnávateľ Sociálnej poisťovni v rámci povinných odvodov
2. dobrovoľné zmluvné poistenie na základe poistnej zmluvy poistníka a komerčnej poisťovne. 

Zákonné úrazové poistenie

Úrazové poistenie je povinné pre každého zamestnávateľa a má ho chrániť pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce. Na rozdiel od nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia je povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca a platí si úrazové poistenie. Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu, a zaniká dňom, v ktorom nezamestnáva ani jednu fyzickú osobu . Súčasná právna úprava už nemá charakter odškodnenia spočívajúceho v náhrade škody, ale je koncipovaná ako poistný systém kompenzačného charakteru. Niektoré úrazové dávky majú nadstavbový charakter k dôchodkovým dávkam (invalidný dôchodok) alebo k nemocenským dávkam (nemocenské), čo sa premieta aj do podmienok nároku na tieto úrazové dávky alebo na ich výplatu a na určovanie ich sumy.

Z úrazového poistenia Sociálna poisťovňa po splnení zákonom stanovených podmienok poskytuje týchto 13 úrazových dávok prevažne peňažného charakteru:

  • úrazový príplatok,
  • úrazová renta,
  • jednorazové vyrovnanie,
  • pozostalostná úrazová renta,
  • jednorazové odškodnenie,
  • pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné,
  • rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné,
  • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • náhrada nákladov spojených s liečením,
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Súkromné úrazové poistenie

Súkromné úrazové poistenie je dobrovoľné poistenie na základe zmluvy s komerčnou poisťovňou. Táto zmluva môže mať rôzne podoby ako individuálna, rodinná, skupinová a podobne. Poistné krytie má niekoľko rôznych zložiek, viac pozrite tu.