Dopravná nehoda

Pod dopravnou nehodou rozumieme situáciu, kedy dôjde k zraneniu, alebo usmrteniu zúčastnenej osoby, alebo ku škode na majetku v priamom dôsledku prevádzky dopravného vozidla. Na základe dopravnej nehody môže dôjsť aj k nároku na poistné plnenie a to najmä z týchto druhov poistenia:

Poistenie vozidla online

Dopravna nehoda

Pri dopravnej nehode má každý vodič rôzne povinnosti. Tie je nevyhnutné dodržať, aby bolo možné správne vyšetriť nehodu a zabrániť ďalším škodám na zdraví, živote a majetku. Jednou z povinností je aj vyplniť záznam o dopravnej nehode.