Komunálny úver

Komunálny úver je strednodobý alebo dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k nehnuteľnému majetku obce alebo vyššieho územného celku, ktorý je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou a ktorý poskytujú banky na nadobudnutie tuzemských nehnuteľnosti, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností a ďalších stavieb s cieľom využívať ich na verejnoprospešný účel.

Chcete sa poradiť o poistení nehnuteľnosti?