O poistení vieme všetko

Konečný užívateľ výhod

Konečný užívateľ výhod je z hľadiska zákona č. 297/2008 vždy fyzická osoba (fyzické osoby), v prospech ktorej sa obchod vykonáva, a ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo súčet takýchto podielov je najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická osoba – podnikateľ, vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, t.j. zákon č. 566/2001 Z.z.

Povinná osoba (poverený zamestnanec banky) vykonáva identifikáciu a overenie klienta, pri právnickej osobe aj zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta, taktiež získavanie informácií o účele obchodného vzťahu a priebežné monitorovanie obchodného vzťahu, vrátane skúmania konkrétnych obchodov a aktualizácia údajov povinnej osoby o klientovi, z dôvodu rizika legalizácie a financovania terorizmu. Povinná osoba vykonáva túto činnosť pri uzatváraní nového obchodného vzťahu,  pri obchode mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 EUR, ak má podozrenie, že klient vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, pri rušení vkladu na doručiteľa. Klienta identifikuje a overuje aj pri vykonávaní obchodu v hodnote najmenej 2 000 EUR. Povinná osoba zisťuje aj to, či klient je politicky exponovanou osobou.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...