Konečný užívateľ výhod

Konečný užívateľ výhod je z hľadiska zákona č. 297/2008 vždy fyzická osoba (fyzické osoby), v prospech ktorej sa obchod vykonáva, a ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo súčet takýchto podielov je najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická osoba – podnikateľ, vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, t.j. zákon č. 566/2001 Z.z.

Chcete sa poradiť o poistení firmy s odborníkmi?

Oprávnená osoba (poverený zamestnanec banky) vykonáva identifikáciu a overenie klienta, pri právnickej osobe aj zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta, taktiež získavanie informácií o účele obchodného vzťahu a priebežné monitorovanie obchodného vzťahu, vrátane skúmania konkrétnych obchodov a aktualizácia údajov povinnej osoby o klientovi, z dôvodu rizika legalizácie a financovania terorizmu. Oprávnená osoba vykonáva túto činnosť pri uzatváraní nového obchodného vzťahu,  pri obchode mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 EUR, ak má podozrenie, že klient vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, pri rušení vkladu na doručiteľa. Klienta identifikuje a overuje aj pri vykonávaní obchodu v hodnote najmenej 2 000 EUR. Oprávnená osoba zisťuje aj to, či klient je politicky exponovanou osobou.

 

Ak potrebujete identifikovať, alebo overiť konečného užívateľa výhod, odporúčame našu partnerskú advokátsku kanceláriu Hronček & Partners, s. r. o., ktorá v tejto oblasti poskytuje komplexné právne služby.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.