LEI

Kód LEI (Legal Entity Identifier) je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu právneho subjektu, vydaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 17442.

Povinnosť používať kód LEI má každá právnická osoba a fyzická osoba, pokiaľ chcú vykonávať transakcie s finančnými nástrojmi. Pravidlá určuje zákon 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.

LEI zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle, vysokú kvalitu referenčných údajov a integritu systémov. Na Slovensku je možné požiadať o pridelenie LEI online v Centránom depozitári cenných papierov.

Chcete sa poradiť o investovaní?