Spoluúčasť

Spoluúčasť deductible je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na škode. Znamená to, že o túto sumu bude poistné plnenie krátené. V prípadoch menších poistných udalostí môže dôjsť k situácii, kedy je škoda nižšia ako spoluúčasť. V takýchto prípadoch k poistnému plneniu nedochádza.

Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnym podielom zo spôsobenej škody, napr. 10% zo škody alebo  pevnou sumou, napr. 1000 € alebo kombinovane, napr. 10%, minimálne však 1000 €.

Je rozdiel v spôsobe výplaty poistného plnenia a uplatňovania spoluúčasti v závislosti od druhu poistenia.

  • V poistení majetku alebo havarijnom poistení motorového vozidla poisťovňa v prípade škody vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá výške škody, zníženej o spoluúčasť. Napr. pri škode 10 000 € a dohodnutej spoluúčasti 1 000 € pošle klientovi 9 000 €.
  • V poistení zodpovednosti za škodu (okrem PZP) vyplatí poisťovňa poškodenému poistné plnenie, zodpovedajúce výške škody, zníženej o spoluúčasť, poistený škodca zároveň doplatí poškodenému zvyšok spôsobenej škody vo výške spoluúčasti, čím je nárok poškodeného uspokojený. Napr. pri výške škody 10 000 € a dohodnutej spoluúčasti 1 000 € vyplatí poisťovňa poškodenému 9 000 € a poistený škodca zaplatí poškodenému 1 000 €.
  • V prípade škody z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti vozidla vyplatí vždy poisťovňa poškodenému celú výšku škody a prípadnú spoluúčasť následne po vyúčtovaní poistnej udalosti žiada od škodcu, čiže poisteného. Napr. pri výške škody 10 000 € a dohodnutej spoluúčasti 1 000 € poisťovňa vyplatí poškodenému 10 000 € a následne vymáha od poisteného spoluúčasť 1 000 €.

Franšíza

Franšíza je zmluvne dohodnutá suma, do výšky ktorej poisťovňa poistné plnenie neposkytne, keď však výška škody franšízu presiahne, poisťovňa preplatí celú škodu. Napr. pri franšíze 1 000 € môžu nastať prípady:

  • Dôjde ku škode vo výške 900 € a poistné plnenie je nulové;
  • Dôjde ku škode 10 000 € a poistné plnenie bude 10 000 €,