Splatnosť poistného

Splatnosť poistného due date of premium je dohodnutý dátum, kedy je poistník povinný zaplatiť poistné alebo splátku bežného poistného.

Prvé alebo jednorazové poistné je obyčajne splatné v deň uzavretia poistenia alebo dohodnutého začiatku poistenia, ak nie je dohodnuté inak. Následné bežné poistné je obvykle splatné v prvý deň poistného obdobia, prípadne obdobia, za ktoré sa platí poistné. Poistné je teda spravidla splatné vopred.