Solvency II

Solvency II, alebo tiež Solventnosť II, je medzinárodný projekt dohľadu nad poisťovníctvom a zaistením. Vytvorený bol Európskou úniou a jeho účelom je rekodifikovať 13 už existujúcich smerníc, ktoré upravujú činnosť poisťovní a zaisťovní.

Solvency II je postavené na troch pilieroch:

  • Kapitálové požiadavky poisťovní a zaisťovní vzhľadom na riziko
  • Požiadavky na vedenie poisťovní a zaisťovní
  • Výkazníctvo a zverejňovanie informácií

Prednáška NBS o Solvency II
Dokumenty spoločnosti Lloyd’s o Solvency II