FATCA

V roku 2010, v rámci boja proti daňovým únikom a za účelom zistenia a zmapovania príjmov amerických osôb v zahraničí, prijali Spojené štáty americké zákon Foreign Account Tax Compliance Act. Tento zákon ukladá finančným inštitúciám (teda aj poisťovniam) oznamovať stanovené informácie o poistných zmluvách životného poistenia, kde majiteľ (poistník) je americkou osobou v zmysle tohto zákona. Poisťovatelia informácie požadované zákonom FATCA oznamujú prostredníctvom svojej štátnej správy. Na USA následne nadviazali ďalšie štáty tzv. Spoločným reportovacím štandardom (CRS, Common Reporting Standard). Tento dohovor sa neformálne označuje ako GATC (globálna verzia americkej dohody FATCA).

Chcete sa poradiť o životnom poistení?

Konvencii GATCO v Slovenskej republike napĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Proklamovaným cieľom je zabrániť daňovým únikom vykonávaným s pomocou sledovania medzinárodných finančných transakcií. Poisťovatelia aj poisťovací sprostredkovatelia sú teda povinní s náležitou starostlivosťou zbierať informácie o svojich klientoch týkajúce sa najmä ich štátneho občianstva, identifikačných údajoch vrátane miesta narodenia, kontaktných údajoch pre doručovanie v účastníckom štáte, daňovej rezidentúry a pod. Tieto informácie pravidelne posielajú príslušné Daňové úrady SR.

Daňový úrad SR posiela informácie zmluvnej krajine, v ktorej je občan daňovým rezidentom. K CRS sa pripojilo už 125 krajín (rok 2018). Automatická výmena finančných informácií sa tak postupne dostáva na celosvetovú úroveň, kde bude zapojená väčšina krajín sveta. Uvedené požiadavky sa vzťahujú len na sektor životných poistení definované zákone o poisťovníctve. Z upresňujúcich podmienok vyplýva, že sa požiadavky týkajú len rezervotvorných životných poistení (investičné, kapitálové alebo dôchodkové). K automatickej výmene informácií s USA dochádza až pri poistných zmluvách s kapitálovou rezervou nad 250 000 USD. K automatickej výmene informácií s ostatnými krajinami dochádza bez ohľadu na výšku kapitálových rezerv.