Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie (Unit Linked) spája výhody životného poistenia a kolektívneho investovania do podielových fondov. Vyšší očakávaný výnos oproti kapitálovému poisteniu je sprevádzaný tým, že výnos a dokonca ani hodnota účtu nie sú zaručené a je rozumné sledovať, kedy sú vykazované priaznivé kurzy na odkúpenie podielových jednotiek alebo ich prevod do iných fondov.
Z hľadiska poistného plnenia v prípade smrti poisteného existujú tieto varianty investičného životného poistenia:

1. Investičné životné poistenie so zakalkulovaným poistením pre prípad smrti – v prípade smrti poisteného poisťovňa vyplatí buď dohodnutú poistnú sumu pre prípad smrti alebo hodnotu investičného účtu poisteného, pričom sa použije vyššia z týchto dvoch súm.
2. Investičné životné poistenie bez poistnej sumy pre prípad smrti – v prípade smrti poisteného bude vyplatená hodnota investičného účtu alebo doteraz zaplatené poistné, použije sa vyššia z týchto dvoch súm. V tomto prípade sa poistenie pre prípad smrti rieši formou pripoistenia.

Mám záujem o životné poistenie

Ako funguje investičné životné poistenie

Poistník platí poistné v splátkach ako bežné poistné alebo jednou sumou na začiatku ako jednorazové poistné, prípadne realizuje v priebehu poistenia mimoriadne vklady. Poisťovňa nakúpi za klientove peniaze podielové jednotky podielových fondov prostredníctvom zmluvnej správcovskej spoločnosti podielových fondov. Klient si sám určuje investičnú stratégiu, najmä alokačný pomer, čiže koľko prostriedkov chce investovať do jednotlivých podielových fondov. Fondy sú obyčajne pripravené tak, aby si klient mohol vybrať z niekoľkých investičných stratégií.

Náklady investičného životného poistenia

Pri nákupe podielových jednotiek si správcovská spoločnosť kalkuluje rozpätie medzi nákupom a predajom (bid-offer spread), ktoré sa pohybuje od 4 % do 7 % z výšky vkladu, v priebehu poistenia sa platia administratívne poplatky a poplatky za vedenie investičného účtu. Vstupné poplatky, spojené s uzavretím investičného životného poistenia sa rozložia na 7 až 30 rokov (podľa konkrétneho produktu konkrétnej poisťovne) a takto umorené náklady sa prejavujú v prípadnom odkupnom poplatku v prípade predčasného ukončenia poistenia s vyplatením odkupnej hodnoty. Poplatok sa zaplatí tým, že v prvých rokoch sa zo zaplateného bežného poistného nakupujú tzv. počiatočné podielové jednotky, ktoré slúžia čiastočne k uhradeniu vstupných nákladov. Neskôr, obyčajne najskôr po dvoch rokoch od začiatku poistenia poisťovňa nakupuje za klientove bežné poistné tzv. akumulačné podielové jednotky. V prípade zaplatenia poistného jednorazovo a pri mimoriadnych vkladoch sa nakupujú akumulačné podielové jednotky. Inými slovami, počiatočné podielové jednotky sa zhodnocujú nižším výnosom ako akumulačné podielové jednotky, pretože poisťovňa si postupne z časti hodnoty počiatočných podielových jednotiek kompenzuje vstupné náklady, súvisiace s uzavretím investičného životného poistenia.