Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je najrozšírenejší a najobľúbenejší typ osobného poistenia. Poistenému sa popri poistení pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin vytvára poistná rezerva – kapitál. Poistná rezerva je akoby osobný účet poisteného, ktorého hodnota nemôže klesať, naopak, ďalším platením bežného poistného ustavične rastie. Poistník platí časť poistného na sporenie, druhá časť sa spotrebuje na riziko a poplatky. Cenu a výnosnosť kapitálového životného poistenia podstatne ovplyvňujú najmä administratívne poplatky, v ktorých sú medzi poisťovňami významné rozdiely.

Mám záujem o životné poistenie

Ako funguje kapitálové životné poistenie

Poistné platí klient v splátkach ako bežné poistné alebo jednou sumou na začiatku ako jednorazové poistné. Zaplatené poistné sa v poisťovni rozdelí na dve časti podľa presne stanovených pravidiel a vzorcov poistnej matematiky. Menšia časť peňazí klienta sa spotrebuje v poisťovni na náklady – poplatky, provízie, režijné náklady, väčšia časť sa presunie do technických rezerv. Technické rezervy sú peniaze klientov, s ktorými poisťovňa hospodári oddelene od svojho majetku a slúžia na výplatu poistných plnení pre prípad smrti alebo pre prípad dožitia.

 

Technická úroková sadzba a podiel na prebytku

Peniaze poisteného sa zhodnocujú o výnosy, pričom poisťovňa garantuje počas celej poistnej doby tzv. technickú úrokovú sadzbu, dohodnutú pri uzatváraní poistnej zmluvy, ktorou sa úročí poistná rezerva, napr. 2,5 %. Čím je technická úroková sadzba vyššia, tým je poistenie lacnejšie. Technická úroková sadzba zaručuje, že klient na konci poistnej doby dostane dohodnutú poistnú sumu. V prípade, že poisťovňa dokáže zhodnotiť  peniaze klienta výhodnejšie ako sľubuje, vzniká prebytok, ktorého časť  poisťovňa každý rok pripočíta k hodnote poistenia. Hovoríme o podieli na prebytku (zisku). V poistnej zmluve by malo byť stanovené, aký podiel na prípadnom prebytku v % má poisťovňa pripísať  klientovi.

Oceňovanie zdravotného stavu

Poisťovňa pred uzavretím životného poistenia skúma zdravotný stav poisteného, najmenej formou zdravotného datazníka. Dajte si pozor, aby ste odpovedali pravdivo na všetky otázky, nič nezľahčujte, aby poisťovňa vedela korektne oceniť riziko a aby ste sa vyhli prípadným problémom v budúcnosti. V prípade, že poistený má vážnejšie zdravotné problémy, poisťovňa mu môže navrhnúť prirážku k poistnému alebo ho odmietne poistiť pre prípad smrti, pri rozhodovaní o prijatí do poistenia sú dôležité okrem zdravotného stavu aj vstupný vek poisteného a požadovaná poistná doba.

Životné a úrazové poistenie dospelých

Dobré dôvody pre uzavretie životného a úrazového poistenia dospelých:

 • Vytvorenie finančnej rezervy pre prípad plánovaných i neočakávaných udalostí:
  • sporenie na starobný dôchodok
  • študijné náklady dieťaťa
  • zabezpečenie vena pre deti
  • obstaranie bytu alebo domu
  • cestovanie
  • kúpa automobilu
  • založenie vlastnej firmy
 • Finančné zabezpečenie Vašich blízkych v prípade Vašej náhlej smrti
 • Zaistenie splatenia hypotéky, pôžičky, bankového úveru, leasingu alebo iných záväzkov v prípade Vašej smrti, invalidity, úrazu alebo práceneschopnosti.
 • Pokrytie nákladov na liečenie, úhrada za nadštandartnú lekársku starostlivosť, náhrada za výpadok príjmu v prípade diagnostikovania kritických chorôb ako je rakovina, srdcový infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek a podobne.

Finančné zabezpečenie a ochrana rodiny

Životné a úrazové poistenie slúži najmä na finančné zabezpečenie rodiny v prípade smrti, úrazu, choroby, invalidity alebo pracovnej neschopnosti živiteľa rodiny. Základom poistnej ochrany by mal byť niektorý poistný balíček, ktorý obsahuje nasledovné zložky:

Kapitálove poistenie

Základnú zložku poistnej ochrany tvorí niektoré z týchto typov poistení s pripoisteniami.

 • Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
 • Kapitálové poistenie pre prípad dožitia
 • Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo viacnásobného dožitia

Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (Endowment) je kombináciou životného poistenia a dlhodobého sporenia, tzv. zmiešané životné poistenie. V prípade smrti poisteného z akýchkoľvek príčin poisťovňa vyplatí oprávneným osobám dohodnutú poistnú sumu. V prípade dožitia konca dohodnutej poistnej doby alebo dohodnutého veku vyplatí poisťovňa zaručenú poistnú sumu poistenému jednorazovo alebo formou dôchodku. Pomer poistnej sumy pre prípad smrti a poistnej sumy pre prípad dožitia je zmluvne dohodnutý najčastejšie 1:1, ale môže byť aj 2:1, 3:1, 1:2, prípadne iný pomer.

Kapitálové poistenie pre prípad dožitia

Kapitálové poistenie pre prípad dožitia alebo tzv. „čisté dožitie“ (Pure Endowment) je sporenie prostredníctvom poistenia, kedy poistná suma pre prípad smrti nie je stanovená. V prípade smrti poisteného poisťovňa vyplatí doteraz zaplatené poistné alebo aktuálnu hodnotu poistenia, čiže poistnú rezervu s prípadným podielom na prebytku (zisku) k dátumu smrti poisteného. Poistenie pre prípad dožitia sa používa pri sporení na dôchodok alebo v prípade zabezpečenia detí na štart do života alebo ako štipendijné poistenie, ale aj vtedy, keď zdravotný stav poisteného nie je dobrý a poisťovňa by ho neprijala do poistenia pre prípad smrti alebo dožitia. Výhodou je zaručená poistná suma na konci poistnej doby.

Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo viacnásobného dožitia

Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo viacnásobného dožitia, čiže s viacerými výplatami v priebehu poistnej doby, je možné po dohode s bankou prepojiť s hypotekárnym úverom. Klient dostane od banky upravený splátkový kalendár tak, že platí len úroky, pričom istinu splatí prostredníctvom niekoľkých plnení z poisťovne. V prípade smrti klienta, jeho plnej invalidity alebo diagnostikovania niektorej z tzv. kritických chorôb, vyplatí poisťovňa dohodnutú poistnú sumu, pričom najskôr uspokojí pohľadávky hypotekárnej banky.
financovanie_byvania

Pripoistenie kritických chorôb

sa spravidla uzatvára spolu so životným poistením. Kritické choroby sú závažné ochorenia alebo operácie, ktoré sú vymenované v poistnej zmluve. Poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu po stanovení diagnózy. Najčastejšie ide o tieto choroby:

Kritické choroby
srdcový infarktcievna mozgová príhodazhubné nádorové ochoreniechronické zlyhanie obličiek
slepota (strata zraku)ochrnutie končatínskleróza multiplexkliešťová encefalitída
transplantácia životne dôležitých orgánovoperácia vencovitých tepien z dôvodu ischemickej choroby srdcaoperácia aortyoperácia srdcových chlopní
Konečné štádium pľúcneho ochoreniaKonečné štádium ochorenia pečeneAkútne zlyhanie pečeneAlzheimerova choroba
Parkinsonova chorobaAIDSKómaStrata končatín
Bakteriálna meningitídaEncefalitídaKardiomyopatiaApalický syndróm
Choroba postihujúca motorické neurónyPrimárna pľúcna hypertenziaAplastická anémiaZávažné popáleniny
Závažný úraz hlavyHluchota (strata sluchu)Strata rečinezhubný nádor mozgu
karcinómu in situ prsníkakarcinóm in situ ženských pohlavných orgánovrakovina prostaty

Pripoistenie invalidného dôchodku

V prípade veľmi vážnych zdravotných problémov, spôsobených chorobou alebo úrazom sa stáva, že človek nemôže vykonávať svoje povolanie. Podľa predpisov o sociálnom zabezpečení zasadne komisia v Sociálnej poisťovni a po schválení vydá výmer, ktorým prizná človeku plný invalidný dôchodok.

Úrazové poistenie

kryje náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily, ktorým bolo spôsobené telesné poškodenie alebo smrť. Úrazové poistenie sa obyčajne skladá z viacerých zložiek – rizík:

Smrť následkom úrazu je poistenie pre prípad úrazu, ktorý spôsobí smrť poisteného.

Trvalé následky úrazu – v prípade, že úraz zanechá trvalé následky, poisťovňa prizná plnenie podľa oceňovacej tabuľky, v ktorej sú každej diagnóze priradené percentuálne body. Táto oceňovacia tabuľka by mala byť súčasťou poistnej zmluvy.

– Bolestné – poistenie času nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Každá úrazová diagnóza je bodovo ocenená a pokiaľ liečenie úrazu dosiahne minimálne stanovený počet dní, poisťovňa vyplatí plnenie ako príslušné percento z poistnej sumy.

– Denné odškodné v prípade práceneschopnosti následkom úrazu – poistné plnenie sa platí formou denného odškodného za každý deň práceneschopnosti poisteného následkom úrazu. Niekedy býva plnenie podmienené minimálnou dobou trvania práceneschopnosti. Keď táto stanovená doba nie je dosiahnutá, na plnenie nárok nevzniká.

– Denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu – poisťovňa vyplatí odškodné za každý deň strávený v nemocnici. Niekedy býva dohodnutá časová spoluúčasť, napr. na plnenie vzniká nárok až počnúc 4. dňom pobytu v nemocnici.

Oslobodenie od platenia poistného

v  prípade plnej invalidity následkom úrazu alebo choroby – poisťovňa platí za klienta poistné, pričom všetky nároky z poistenia zostanú zachované.

Nemocenské poistenie

Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti – ide o pripoistenie k nemocenským dávkam, ktoré dostávame počas práceneschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu od Sociálnej poisťovne. Plnenie sa vypláca formou denného odškodného od vopred dohodnutého dňa pracovnej neschopnosti, ktorý sa dá individuálne zvoliť v poistnej zmluve.

Poistenie pobytu v nemocnici – v prípade z lekárskeho hľadiska nutnej hospitalizácie vyplatí poisťovňa denné odškodné za každý deň pobytu v nemocnici.

Poistenie bolestného za chirurgický zákrok – poistnou udalosťou je chirurgický zákrok z dôvodu úrazu alebo choroby. Plnenie sa vypláca ako príslušné percento z poistnej sumy podľa oceňovacích tabuliek, kde sú stanovené percentá plnenia pre každú diagnózu.