Technická úroková miera

Technická úroková miera pri kapitálovom životnom poistení je ročná úroková sadzba vyjadrená v percentách, ktorou sa úročí poistná rezerva. Technická úroková sadzba je zaručená v poistnej zmluve na celú poistnú dobu.

Z každého bežného alebo jednorazového poistného, ktoré platí poistník, sa oddelí taká časť poistného do poistných rezerv (peniaze poisteného), aby bola na konci poistenia pomocou úročenia technickou úrokovou sadzbou dosiahnutá zaručená poistná suma pre prípad dožitia.

Štát reguluje hornú hranicu technickej úrokovej miery, aby nedochádzalo k nereálnemu sľubovaniu výhod nad možnosti finančného trhu. Peniaze sú čoraz lacnejšie, historicky sa preto technická úroková sadzba pravidelne znižuje. Maximálnu výšku technickej úrokovej miery (sadzby) určuje Ministerstvo financií SR (MF SR) a neskôr Národná banka Slovenska (NBS) všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva do 31. marca každého kalendárneho roka, ak dôjde k zmene váženého aritmetického priemeru výnosov dlhopisov vydaných Slovenskou republikou s dobou splatnosti najmenej päť rokov, vydaných počas predchádzajúceho kalendárneho roka najmenej o jeden percentuálny bod voči váženému aritmetickému priemeru výnosov dlhopisov vydaných Slovenskou republikou počas kalendárneho roka predchádzajúceho roku začiatku platnosti aktuálnej maximálnej výšky technickej úrokovej miery.

Vývoj maximálnej technickej úrokovej miery, stanovenej štátom
Technická úroková sadzbaPlatnosť odPredpis
4,0 %1.3.2004Vyhláška MF SR č. 50/2004 z 19.1.2004
2,5 %1.1.2007Vyhláška NBS č. 172/2006 z 27. marca 2006
2,5 %1.4.2008Opatrenie NBS č. 1/2008 z 5. februára 2008
1,9 %1.1.2014Opatrenie NBS č. 3/2013 z 25. júna 2013

Väčšina renomovaných poisťovní stanovuje technickú úrokovú sadzbu vo svojich produktoch kapitálového životného poistenia nižšie ako je maximum stanovené štátom. Naopak, menšie poisťovne mali od 90-tych rokov minulého storočia technickú úrokovú sadzbu na úrovni 5 % alebo dokonca 6 % a neskôr mali vážne problémy dodržať svoje záväzky.

Ak poisťovňa dosiahne v danom roku zhodnotenie vyššie ako je technická úroková miera, vykáže prebytok (zisk), o ktorý sa podelí s klientom podľa vopred stanoveného kľúča.

Čím je technická úroková sadzba vyššia, tým je kapitálové poistenie drahšie a naopak. Napr. na poistnú sumu 10 000 € pri technickej úrokovej sadzbe 1,9 % potrebuje 30 ročný poistený zalatiť na poistnú dobu 30 rokov ročné poistné 360 €, ale pri technickej úrokovej sadzbe 4 % platil kedysi len okolo 320 €. Samozrejme do výpočtu vstupujú aj náklady spojené s uzavretím a správou poistenia, ktoré boli kedysi iné ako dnes.