Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je bankový účet, slúžiaci na uloženie peňažných prostriedkov, ktorých sa majiteľ na určitý čas vzdáva v prospech banky za účelom zhodnotenia.

Zhodnotenie predstavuje vopred dohodnutý garantovaný úrok, ktorý platí počas celej doby viazanosti a klientovi bude vyplatený až po uplynutí lehoty viazanosti. Klient sa dobrovoľne zaviaže k časovému obmedzeniu disponovania s vkladom. V prípade žiadosti klienta o čiastkový výber pred lehotou viazanosti je banka povinná vyplatiť mu požadované prostriedky.

Výber z termínovaného vkladu môže byť obmedzený:

  • dohodnutým termínom splatnosti alebo
  • dohodnutou výpovednou lehotou

Z hľadiska časovej viazanosti zdrojov rozlišujeme termínované vklady:

  • krátkodobé – s dobou viazanosti do 1 roka
  • strednodobé – s dobou viazanosti od 2 do 4 rokov
  • dlhodobé – s dobou viazanosti nad 4 roky

Termínované vklady je možné otvárať i na maloletú osobu, pričom ho môže otvoriť len zákonný zástupca maloletého.

Jednorazový termínovaný vklad

Jednorazový termínovaný vklad sa dohodne na určitú dobu viazanosti, po uplynutí doby viazanosti dôjde k ukončeniu vkladu.

Termínovaný vklad s automatickou prolongáciou

Termínovaný vklad s automatickou prolongáciou sa zriaďuje na dobu neurčitú. Po uplynutí doby viazanosti dôjde k predĺženiu viazanosti vkladu na ďalšie obdobie. Klient môže požiadať banku o zmenu viazanosti vkladu na kratšiu ako i dlhšiu dobu po uplynutí pôvodne dohodnutej lehoty.