Evidenčné číslo vozidla EČV

Evidenčné číslo vozidla (EČV) je značka prideľovaná cestným motorovým a prípojným vozidlám, ktoré podliehajú evidencii vozidiel v SR. Spravidla je umiestnená na tabuľke v prednej časti a tabuľke v zadnej časti motorového vozidla, prípojné vozidlá – návesy, prívesy majú EČV vzadu.

EČV prideľuje a tabuľku s evidenčným číslom vydáva okresný dopravný inšpektorát Polcajného zboru SR, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

Opis EČV

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované. Za prvou dvojicou písmen a za štátnym znakom sa uvádzajú tri číslice a ďalšia dvojica písmen.

EČV

EČV

Evidenčné číslo s voliteľnou logistikou (EČVL) je tabuľka identifikujúca vozidlo, ktorú na žiadosť držiteľa vozidla prideľuje dopravný inšpektorát. Na rozdiel od štandardného evidenčného čísla sa za označením okresu uvádzajú:

  • písmená na prvom až piatom mieste (napr. BA-AAAAA)
  • písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica od jeden po deväť na piatom mieste (napr. BA-AAAA1)
  • písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia čísel od jeden po deväť na štvrtom až piatom mieste (napr. BA-AAA11)

Zvláštne evidenčné číslo

Medzi vozidlá so zvláštnym evidenčným číslom (ZEČ) možno zaradiť motorové vozidlá alebo prípojné vozidlá, pre ktoré môže platiť nasledovné:

  • nemajú schválenú technickú spôsobilosť alebo sa táto nezhoduje so schváleným typom,
  • podliehajú evidencii a nemajú pridelené štandardné EČV,
  • nepodliehajú evidencii, lebo sú novo vyrobené a slúžia na predaj,
  • ide o športové vozidlá,
  • boli vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky a smú sa použiť v cestnej premávke, len ak majú pripevnenú tabuľku so ZEČ a jeho vodič má pri sebe určené doklady,
  • ide o pracovné stroje,
  • ide o vozidlá vlastnej výroby.

ZEČ tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch, pričom dvojica písmen v prvom riadku označuje okres vydania (okrem „C“). V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H, Z alebo S a tri číslice. Za písmeno M, V, H alebo S sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.

Tabuľky so ZEČ je možné vydať len na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden rok (neplatí pre „H“ – historické vozidlá a „C“ – 3 roky).

Prepravné ZEČ

„M“ – určené pre novovyrobené vozidlá, novokúpené vozidlá, dosiaľ neevidované vozidlá, vozidlá na skúšobné jazdy, pre osoby, ktorých predmetom činnosti je výroba, alebo predaj vozidla; červená farba na bielom podklade.

ZEČ prepravná

Vývozné ZEČ

„V“  – je pridelené vozidlám vozidlá určené na jednotlivý vývoz zo SR; vyznačuje sa na nej doba jej platnosti,; čierna farba na žltom podklade.

Vývozné ZEČ

Vývozné ZEČ

ZEČ historického vozidla

„H“ –  ZEČ určené pre historické vozidlá, o pridelení rozhodol príslušný národný orgán Medzinárodnej organizácie historický vozidiel FIVA; červená farba na žltom podklade.

ZEČ historického vozidla

ZEČ historického vozidla

ZEČ športového vozidla

„S“ – pre vozidlá určené pre športové účely; modrá farba na bielom podklade.

ZEČ športového vozidla

ZEČ športového vozidla

ZEČ samohybného stroja

„Z“ –  môže byť pridelené len vozidlu – samohybnému pracovnému stroju s vlastným zdrojom pohybu – konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností; nie je spravidla určený na prepravnú činnosť; čierna farba na zelenom podklade.

ZEČ športového vozidla

ZEČ športového vozidla

ZEČ nescváleného vozidla

„C“ – pre vozidlá bez schválenej technickej spôsobilosti napr. vozidlá vlastnej výroby (samovýroby); v prvom riadku, v druhom 5 číslic (za písmeno “ C“ sa môže uviesť aj ďalšie písmeno); zelená farba na bielom podklade.

ZEČ nescváleného vozidla

ZEČ neschváleného vozidla

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.