Evidenčné číslo vozidla EČV

Evidenčné číslo vozidla (EČV) je značka prideľovaná cestným motorovým a prípojným vozidlám, ktoré podliehajú evidencii vozidiel v SR. Spravidla je umiestnená na tabuľke v prednej časti a tabuľke v zadnej časti motorového vozidla, prípojné vozidlá – návesy, prívesy majú EČV vzadu.

EČV prideľuje a tabuľku s evidenčným číslom vydáva okresný dopravný inšpektorát Polcajného zboru SR, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

Opis EČV

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované. Za prvou dvojicou písmen a za štátnym znakom sa uvádzajú tri číslice a ďalšia dvojica písmen.

EČV

EČV

Evidenčné číslo s voliteľnou logistikou (EČVL) je tabuľka identifikujúca vozidlo, ktorú na žiadosť držiteľa vozidla prideľuje dopravný inšpektorát. Na rozdiel od štandardného evidenčného čísla sa za označením okresu uvádzajú:

  • písmená na prvom až piatom mieste (napr. BA-AAAAA)
  • písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica od jeden po deväť na piatom mieste (napr. BA-AAAA1)
  • písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia čísel od jeden po deväť na štvrtom až piatom mieste (napr. BA-AAA11)

Zvláštne evidenčné číslo

Medzi vozidlá so zvláštnym evidenčným číslom (ZEČ) možno zaradiť motorové vozidlá alebo prípojné vozidlá, pre ktoré môže platiť nasledovné:

  • nemajú schválenú technickú spôsobilosť alebo sa táto nezhoduje so schváleným typom,
  • podliehajú evidencii a nemajú pridelené štandardné EČV,
  • nepodliehajú evidencii, lebo sú novo vyrobené a slúžia na predaj,
  • ide o športové vozidlá,
  • boli vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky a smú sa použiť v cestnej premávke, len ak majú pripevnenú tabuľku so ZEČ a jeho vodič má pri sebe určené doklady,
  • ide o pracovné stroje,
  • ide o vozidlá vlastnej výroby.

ZEČ tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch, pričom dvojica písmen v prvom riadku označuje okres vydania (okrem „C“). V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H, Z alebo S a tri číslice. Za písmeno M, V, H alebo S sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.

Tabuľky so ZEČ je možné vydať len na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden rok (neplatí pre „H“ – historické vozidlá a „C“ – 3 roky).

Prepravné ZEČ

„M“ – určené pre novovyrobené vozidlá, novokúpené vozidlá, dosiaľ neevidované vozidlá, vozidlá na skúšobné jazdy, pre osoby, ktorých predmetom činnosti je výroba, alebo predaj vozidla; červená farba na bielom podklade.

ZEČ prepravná

Vývozné ZEČ

„V“  – je pridelené vozidlám vozidlá určené na jednotlivý vývoz zo SR; vyznačuje sa na nej doba jej platnosti,; čierna farba na žltom podklade.

Vývozné ZEČ

Vývozné ZEČ

ZEČ historického vozidla

„H“ –  ZEČ určené pre historické vozidlá, o pridelení rozhodol príslušný národný orgán Medzinárodnej organizácie historický vozidiel FIVA; červená farba na žltom podklade.

ZEČ historického vozidla

ZEČ historického vozidla

ZEČ športového vozidla

„S“ – pre vozidlá určené pre športové účely; modrá farba na bielom podklade.

ZEČ športového vozidla

ZEČ športového vozidla

ZEČ samohybného stroja

„Z“ –  môže byť pridelené len vozidlu – samohybnému pracovnému stroju s vlastným zdrojom pohybu – konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností; nie je spravidla určený na prepravnú činnosť; čierna farba na zelenom podklade.

ZEČ športového vozidla

ZEČ športového vozidla

ZEČ nescváleného vozidla

„C“ – pre vozidlá bez schválenej technickej spôsobilosti napr. vozidlá vlastnej výroby (samovýroby); v prvom riadku, v druhom 5 číslic (za písmeno “ C“ sa môže uviesť aj ďalšie písmeno); zelená farba na bielom podklade.

ZEČ nescváleného vozidla

ZEČ neschváleného vozidla