Držiteľ vozidla

Držiteľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia. Informáciu o držiteľovi motorového vozidla nájdeme v časti C.1.1. v Osvedčení o evidencii vozidla.

Povinnosť držiteľa vozidla uzavrieť poistnú zmluvu PZP

Držiteľ vozidla má povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (PZP) v zmysle § 3 Zákona o PZP č. 381/2001Z. z.

Rozdiel medzi držiteľom a vlastníkom vozidla

V osvedčení o evidencii vozidla sú zapísané dve osoby, ktoré sú zväčša totožné. Držiteľ vozidla je defacto používateľ a teda nemusí byť s vlastníkom zhodný. Väčšinou ide o prípady keď je vlastníkom vozidla leasingová spoločnosť, pričom ho využíva osoba, ktorá leasing spláca. Ďalším príkladom je firemné vozidlo, keď právnická osoba vlastní vozidlo, ale využíva ho jej zamestnanec (zamestnanec je zapísaný ako držiteľ).

Zmena držiteľa vozidla

Zmenou držiteľa vozidla, t. j. zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu povinné zmluvné poistenie zaniká podľa § 9, ods. 1b) zákona o PZP. V tomto prípade doterajší držiteľ oznámi poisťovni skutočnosť, že prestal byť držiteľom, čím zo zákona poistenie zaniká. K oznámeniu je nutné priložiť kópiu osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu) s vyznačenou zmenou a vrátiť  aktuálnu bielu a zelenú kartu. Presný návod na tento administratívny postup nájdete tu.

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 

Dopravné a bezpečnostné predpisy na cestnej premávke

drzitel_2 drzitel_vozidla