O poistení vieme všetko

Držiteľ vozidla

Držiteľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia. Informáciu o držiteľovi motorového vozidla nájdeme v časti C.1.1. v Osvedčení o evidencii vozidla.

Povinnosť držiteľa vozidla uzavrieť poistnú zmluvu PZP

Držiteľ vozidla má povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla v zmysle § 3 Zákona o PZP č. 381/2001Z. z.

Zmena držiteľa vozidla

Zmenou držiteľa vozidla, t. j. zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu povinné zmluvné poistenie zaniká podľa § 9, ods. 1b) zákona o PZP. V tomto prípade doterajší držiteľ oznámi poisťovni skutočnosť, že prestal byť držiteľom, čím zo zákona poistenie zaniká. K oznámeniu je nutné priložiť kópiu osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu) s vyznačenou zmenou a vrátiť  aktuálnu bielu a zelenú kartu. Presný návod na tento administratívny postup nájdete tu.

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 

Dopravné a bezpečnostné predpisy na cestnej premávke

drzitel_2 drzitel_vozidla

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...