Emisná pôžička

Emisná pôžička je dlhodobý úver, ktorý vzniká na základe emisie dlhopisov, resp. obligácií. Ide o cenný papier, ktorý vydáva právnická osoba a býva to najčastejšie akciová spoločnosť. Ten, kto obligácie vydáva získava peňažné prostriedky od ich kupcov, ktorí majú nárok v termíne splatnosti obligácie získať od emitenta vynaloženú sumu vrátane úrokov.

Podnikateľský subjekt sa v tomto prípade neobracia na banku so žiadosťou o úver, ale emisiou dlhopisov sa obracia na celú ekonomickú verejnosť s ponukou na odkúpenie jeho úverových cenných papierov.

Chcete sa bezplatne poradiť o investovaní?