...

O poistení vieme všetko

Emitent

Emitent je podnik, štát alebo iný oprávnený subjekt, ktorý vydáva finančné nástroje.

Emitent môže vydávať:

  • Peniaze – emisie peňazí ako sú bankovky, štátovky, mince, obeživo. Hovoríme im peniaze v obehu.
  • Ceniny – poštové známky, kolky.
  • Cenné papiere – akcie, dlhopisy, hypotekárne a záložné listy, deriváty, zmenky.

Emisia akcií

Emitentom je akciová spoločnosť, ktorá predáva svoje akcie za účelom získavania kapitálu. Ide väčšinou o prvotnú emisiu pri založení akciovej spoločnosti.

Emisia dlhopisov

Podnik môže emitovať podnikové dlhopisy, aby získal ddatočné finančné zdroje ako alternatívu k bankovému úveru. Štát emituje štátne dlhopisy za účelom financovania svojich výdavkov a splácania dlhov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...