Redemácia

Redemáciou sa rozumie žiadosť o vyplatenie podielových listov, smerovaná správcovskej spoločnosti, tzv. spätný odkup správcovskou spoločnosťou od podielnika.