O poistení vieme všetko

Škodová udalosť

Škodovou udalosťou je škoda, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie poisťovateľa. Nie každá škoda je poistnou udalosťou, Všeobecné poistné podmienky a ďalšie ustanovenia poistnej zmluvy vymedzujú rozsah vzniku a veľkosti škody. K tomu, aby bola škoda likvidná, je potrebné splniť najmä tieto podmienky:

  • Poistený musí preukázať, že sa škoda stala a dokázať jej rozsah;
  • Poistná zmluva musí byť platná;
  • Škoda musí mať náhodnú povahu – keď sa opakovane vyskytuje napr. povodeň, nie je to náhoda;
  • Škoda je poistnou udalosťou len v prípade, že sa na ňu nevzťahujú výluky.
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...