RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je jeden z radu ekonomických ukazovateľov, ktorý vypovedá o úrovni platobných podmienok úveru. Prostredníctvom RPMN možno posúdiť nákladovosť spotrebného úveru. Pri výpočte RPMN sa zohľadnia nielen platby splátok (istiny a úrokov), ale takisto ďalšie platby nákladov na spotrebný úver, ktoré ukladá zákon o spotrebných úveroch (zákon neustanovuje tieto platby taxatívne). Príklady platieb, ktoré sa zahŕňajú do výpočtu RPMN, sú napr .: poplatky viazané k uzavretiu zmluvy (napr. administratívne poplatky), poplatky viazané na posúdenie žiadosti o úver, poplatky za prijatie platby spotrebného úveru, poplatky za prevod peňažných prostriedkov a poplatky za vedenie účtu. Vplyv na výšku RPMN však nemajú iba poplatky, ale aj veľkosť a poradie splátok. Do výpočtu RPMN sa nezahrňujú poplatky za prevod peňažných prostriedkov.

Napr. pri pôžičke 10 000 EUR na jeden rok pri polročných splátkach 5 500 EUR je RPMN cca 13,6%, zatiaľ čo pri štvrťročných splátkach 2 750 EUR predstavuje už 16,6%. Pritom celková zaplatená suma je v oboch prípadoch rovnaká, 11 000 EUR. RPMN teda jasne vyjadruje percentá z dlžnej sumy, ktoré musia byť za pôžičku zaplatené za obdobie jedného roka, vrátane správy pôžičky a ďalších nákladov s ňou spojených. Kým percento úroku ukazuje len cenu požičaných peňazí bez ďalších nákladov, RPMN ukazuje všetky reálne náklady.