Akreditív

Akreditív je platobný nástroj používaný najmä v medzinárodnom obchode, ktorého podstatou je zabezpečenie platby pri splnení dodávateľsko – odberateľských povinností. Existuje viacero druhov akreditívov – cestovný, dokumentárny, remburzný, domicilovaný, permanentný, atď.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení pohľadávok?

Cestovný akreditív

Cestovný akreditív Travel Letter of Credit umožňuje cestovanie bez prevážania peňažnej hotovosti; vystavuje ho banka a žiada v ňom jednu alebo niekoľko bánk (svojich dopisovateľov), aby osobe uvedenej v akreditíve vyplatili určenú sumu naraz alebo po častiach pri splnení určitých podmienok; o vydaní akreditívu upovedomuje banka platobné miesto v zahraničí osobitným listom.

Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív Letter of Credit je záväzok, ktorým sa banka na účet kupujúceho alebo na svoj vlastný účet zaväzuje zaplatiť oprávnenému beneficientovi hodnotu zmenky (zmeniek) alebo dokumentov za predpokladu, že podmienky akreditívu sú splnené.

Používa sa najmä istote exportéra, že keď zašle tovar a splní ďalšie podmienky, bude mu vyplatená predajná cena. Často exportér kupujúcemu nedôveruje, nemá o ňom dostatočné množstvo informácie alebo sa sídlo kupujúceho nachádza vo vzdialenej alebo rizikovej oblasti.