AEGON poisťovňa

AEGON životná poisťovňa bola pobočkou jednej z najväčších poisťovní sveta Aegon N.V. Na slovenskom trhu pôsobila od roku 2003, pričom v roku 2006 došlo k zmene právnej formy a zmenil sa názov spoločnosti z Aegon Levensverzekering N.V. na AEGON Životná poisťovňa, a.s. Na Slovensku sa AEGON zaoberal predajom životného poistenia a prostredníctvom svojej maďarskej sesterskej spoločnosti AEGON Hungary Closed Company Ltd. predával aj poistenie domu, bytu a domácnosti.

V roku 2020 doľlo k fúzii AEGON životná poisťovňa s NN životnou poisťovňou, pričom značka AEGON na Slovensku formálne zanikla. Poistné zmluvy neživotného poistenia pod hlavičkou pobočky maďarského AEGONu prevzala Union poisťovňa a. s.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?

AEGON kontakty a pobočky

Bývalé sídlo spoločnosti

Aegon Bratislava

AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Slávičie údolie 106
811 02 Bratislava

Infolinka

  • NN životná poisťovňa 0850 111 464
  • Union poisťovňa 0850 111 211

AEGON produkty

AEGON – riešenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.

Hlásenie poistnej udalosti zo životného poistenia – Podrobný návod na oficiálnych stránkach NN. Týka sa poistnej udalosti – úraz, choroba, invalidita, úmrtie, dožitie sa poistnej udalosti.

Hlásenie poistnej udalosti z poistenia majetku – Návod na oficiálnych stránkach UNION poisťovne. V prípade havarijného stavu neváhajte kontaktovať infolinku 0850 111 211.

Dejiny poisťovne AEGON

Poisťovňa AEGON v Holandsku a vo svete

Holandská poisťovňa AEGON N.V. je jednou z najväčších životných poisťovní. Spoločnosť vznikla v roku 1983 zlúčením dvoch  poisťovní  – AGO a Ennia. Názov AEGON je kombináciou začiatočných písmen predchádzajúcich poisťovní. Spoločnosť sa zameriava na trh v Amerike, (zahŕňa aj Kanadu a Mexiko), v Holandsku a vo Veľkej Británií. AEGON podniká aj v Maďarsku, v Českej republike, na Slovensku, v Španielsku, Nemecku, Taliansku, Filipínach, Taiwane, Číne a Indii.

Predchodcovia poisťovne AEGON od roku 1759 do začiatku 2 svetovej vojny

Začiatky prvých poisťovacích služieb v Holandsku siahajú do roku 1759. V meste Haarlem začali vznikať prvé pohrebné fondy. Tieto fondy pomáhali chudobným Holanďanom sporiť si na dôstojný pohreb. Vkladaním peňazí do týchto fondov mohli predísť pochovávaniu do spoločných hrobov, vykonávaného mestom. Jedným z prvých fondov bol Broederlijke Liefdebeurs (Bratský fond lásky). Stanovy umožňovali činnosť fondu len v jednej provincii, nízke poistné (príspevky) platili klienti raz za týždeň, deti mali poistenie zadarmo. Činnosť pohrebných fondov sa výrazne rozšírila v 19. storočí.

Bývalý štátny úradník a agent pohrebných fondov, J. Oosterhoff, sa rozhodol v roku 1844 podnikať samostatne. Spolu s ďalším štátnym úradníkom založil Algemeen Friesche vo Frieslande. Po niekoľkých rokoch rastu rozšíril svoju činnosť po celej krajine. V roku 1860 dostala spoločnosť fondov licenciu na poisťovacie služby. Založil tak spoločnosť Algemeene Friesche. Životná poisťovňa ponúkala široké spektrum poistných produktov. Zaoberala sa penzijnými fondami, termínovanými vkladmi, rizikovým životným poistením, doživotným (večným) poistením, kapitálovým životným poistením a skupinovým životným poistením.

Groot-Noordhollandsche tiež začala ako pohrebný fond. Miestny vikár v západnom Holandsku založil tento fond v roku 1845, rok po Oosterhoffovom Algemeen Friesche. V roku 1918, Groot-Noordhollandsche sa tiež sa stal normálnou životnou poisťovňou.

Nie každá poisťovňa – predchodkyňa AEGON začínala s pohrebnými fondami. Ďalšia spoločnosť, Vennootschap Nederland ponúkala kompletné životné poistenie. Poisťovňu založil gróf A. Langrand – Dumonceau, významný európsky finančník. Svoju kariéru odštartoval ešte ako chlapec predajom ceruziek, papiera a peňaženiek. Po návrate do svojho rodného Belgicka vstúpil do francúzskej cudzineckej légie, táto kariéra však bola krátka a vrátil sa do Belgicka. Založil niekoľko poisťovacích spoločností, najznámejšou bola Royal Belge. Ďaľšou sa stala Vennootschap Nederland. Langrand – Dumonceau sa ako 32 ročný stal milionárom a šéfom štyroch poisťovní.

V roku 1858 založil vennootschap Nederland, a ten istý rok sa stal jedným zo zakladajúcich riaditeľov Der Anker vo Viedni. V roku 1860 vytvoril tontiny, špeciálne poistenie pre prípad úmrtia poisteného. Poistné plnenie bolo po úmrtí poisteného prerozdelené medzi pozostalých formou renty. Belgický milionár okolo roku 1860 expandoval na hypotekárny trh v západnej Európe, tento projekt bol však pod vplyvom krízy v 60-tych rokoch 19. storočia neúspešný, jeho ríša sa rozpadla. Poisťovne krízu prežili, ale ich meno bolo oslabené.

Ďalšie poisťovacia firma, Olveh, začínala ako svojpomocná organizácia štátnych zamestnancov v roku 1877. Olveh bol založený podľa vzoru rakúskeho zväzu, ktorý bol veľmi úspešný v presadzovaní záujmov svojich členov. Cieľom skupiny bolo znížiť náklady na bývanie a poskytnúť určitú istotu pre členov zriadením spotrebných družstiev, plán úspor a programu životného poistenia . V roku 1878 životné poistenie v rámci spolku skončilo, Olveh sa stala samostatnou poisťovňou, v roku 1879 začala ponúkať rovnaké krytie pre členov a nečlenov svojej materskej organizácie. V roku 1909 boli všetky zväzky s pôvodnou svojpomocnou organizáciou pretrhnuté, ale udržali sa vzťahy formou združenia.

Holandská poisťovňa Eerste Nederlandsche začala ponúkať skupinové úrazové poistenie pre robotníkov. Bola prvou v Holandsku, ktorá odštartovala poistenie zodpovednosti a poistenie proti krádežiam. V roku 1911 začala poisťovať bicykle a neskôr spísala prvé poistné zmluvy motorových vozidiel. V roku 1913 sa  Eerste Nederlandsche zlúčila s Vennootschap Nederland v dôsledku ekonomickej krízy. Vznikla tak Nieuwe Eerste Nederlandsche.

Ďalší z predchodcov AEGON bola Nillmij. Nillmij bola založená v Holandskej Východnej Indii v roku 1859 S. O. D. Wiggers van Kerchom, jedným z popredných finančníkov kolónie, ktorí založili prvú všeobecnú banku v Indii. Nillmij bol úspešný projekt, pretože mal jedinečné vzťahy s koloniálnou vládou. Van Kerch využíval svoj vplyv, získať aktívnu podporu úradov. Niektoré sumy boli zhromaždené zberateľmi vládnych daňových a vojenských chlebodarcov, guvernérom a veliteľmi koloniálnej armády a námorníctva, ktorým odporučil Nillmij ako spôsob sporenia pre úradníkov a vojakov mimo svojich dôchodkových systémov. Monopol Nillmij pokračoval až do roku 1880. V roku 1883 vláda prestala pomáhať spoločnosti inkasovať poistné, a konkurencia z Dordrecht, Olveh, eerste Nederlandsche a ďalšie získali v kolónii podporu.

Vývoj do konca 2. svetovej vojny

V roku 1880 holandský najvyšší súd rozhodol, že kráľovské dekréty už nie sú záväzné a nariadenia vlády skončili. Aj keď regulovaný systém bol kritizovaný, životné poisťovne mali obavy, že verejnosť stratí dôveru v neregulovanom odvetví. Až do roku 1922 žiadne problémy neboli, kým skrachovala najväčšia holandská životná poisťovňa Algemeen Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente (Všeobecná životná a dôchodková poisťovňa).

Holandské životné poisťovne spravidla neponúkali žiadny iné typy poistných produktov. Ďalší z predchodcov AEGON je Eerste Nederlandsche, ktorá ako prvá ponúkala neživotné krytie, konkrétne úrazové a zdravotné poistenie.

Eerste Nederlandsche predstavil úrazové poistenie v Holandsku okolo roku 1880. Zakladateľ firmy priniesol koncept do Holandska po návšteve Anglicka, kde sa oboznámil s poistením cestujúcich na železnici. Eerste Nederlandsche začala ponúkať aj skupinové úrazové poistenie pre továrenských a stavebných robotníkov. Vzhľadom k tomu, že zdravotné a úrazové poistenie bolo ešte nové, riaditelia spoločnosti sa rozhodli tiež ponúkať pre istotu aj životné poistenie.

Hoci Eerste Nederlandsche bola zapojený do spravovania výplat v rámci zákona o odškodňovaní robotníkov z roku 1901, vládne sociálne poistenie bolo impulzom pre reorganizáciu spoločnosti. Úrazové a zdravotné oddelenie sa stalo samostatnou spoločnosťou, Nieuwe eerste Nederlandsche, ktorej akcie boli držané v materskej firme. Spoločnosť sa tiež rozhodla spestriť v tomto období svoj sortiment produktov, stáva sa jednou z prvých poisťovní, ponúkajúcich poistenie zodpovednosti a poistenie proti krádeži vlámaním. Začala poisťovať bicykle a v roku 1911 upísala  svoju prvú poistku motorového vozidla.

Od roku 1913, predchodkyne poisťovne AEGON – Algemeen Friesche, Eerste Nederlandsche, Groot-Noordhollandsche, Olveh a Nillmij boli silní konkurenti v oblasti životného poistenia, zatiaľ čo Nieuwe Eerste Nederlandsche úspešne vymedzovala nové oblasti poistenia. Algemeen bola zďaleka najväčšou holandskou poisťovňou, Dordrecht bol druhý, a Eerste Nederlandsche, Nillmij a Olveh všetci zaberali miesta v prvej desiatke. Všetky tieto firmy okrem Dordrecht boli predovšetkým domáce firmy. Dordrecht úspešne založila pobočky v Maďarsku, Taliansku a severnom Francúzsku. Pokusy iných firiem na predaj poistenia v zahraničí, najmä úsilie Vennootschap Nederland v Prusku a New Yorku, neboli tak úspešné.

Počas prvej svetovej vojny poisťovňa Dordrecht so svojimi zahraničnými záujmami zaznamenala vážnejšie škody ako spoločnosti, zamerané na domáce (holandské) operácie. Aj v neutrálnom Holandsku  vojna viedla k prerušeniu inkasa poistného a mobilizáciu zo strany zamestnancov.

Povojnové roky znamenali rast u väčších poisťovní. Zvýšeným dôrazom na bezpečnosť a zdieľanie rizika vzrástli zisky týchto spoločností. Akvizícia sa stala prijateľnejším spôsobom rastu ako  zisky z vlastnej práce. Algemeen Friesche a Groot-Noordhollandsche najmä rástli prostredníctvom akvizícií medzi vojnami, a eerste Nederlandsche prevzal Dordrecht v roku 1919. Keď Algemeen Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente v roku 1921 skrachovala, Algemeen Friesche prevzala svoju holandskú firmu a Nillmij získal svoju časť biznisu v Indii.

AEGON počas druhej svetovej vojny

Nemecká armáda začala okupovať Holandsko v máji 1940. Komunikácia so zahraničím a vo vnútrozemí krajiny bola prerušená. Mnohí holandskí muži boli poslaní do nemeckých pracovných táborov. V roku 1945 patrila Nieuwe Eerste Nederlandsche medzi prvé zdevastované budovy v čase, keď Nemci začali bombardovať Haag. Nemecká armáda násilne prepustila všetkých židovských zamestnancov zamestnaných v Eerste. Zároveň zrušili Nemci všetky poistné zmluvy, kde figuroval poistník židovského pôvodu.

AEGON po 2. svetovej vojne

Ekonomický rast po vojne priniesol poisťovniam nové príležitosti. Výška prijatého poistného sa rapídne zvýšila medzi rokom 1945 a 1950, celkovo o 13 percent. Zvyšovanie skupinového poistenia a poistenia na báze penzijných plánov prispeli k rastu. V dôsledku druhej svetovej vojny vláda podporovala sociálne programy. Program štátneho sociálneho zabezpečenia, zriadený v roku 1957, podporoval finančné plánovanie a sociálne poistenie a doplnkové súkromné poistenie. Povinné poistenie vozidiel ponúka nové príležitosti v roku 1961. Zákon z roku 1967 však skončil skupinové  invalidné poistenie, koncept poisťovne Nieuwe Eerste Nederlandsche, ktorý začala poisťovňa propagovať ako prvá.

V roku 1963 došlo k splynutiu najväčšej holandskej poisťovacej spoločnosti a banky: The Netherlands Insurance Company a Nationale Levensverzekering – Bank. Algemeene Friesche, ktorá ako prvá poskytovala hypotéky, Groot – Noordhollandsche a Olveh poisťovňa sa spojili v roku 1968 do názvu AGO. Nieuwe Eerste Nederlandsche a Nillmij vytvorili v roku 1969 spoločnosť Ennia.
Neskôr spoločnosť AGO rozdelila svoju činnosť na dve odvetvia. Vzniklo AGO Životné poistenie a AGO poisťovňa pre neživotné poistenie. AGO získala v roku 1979 značný podiel v Investičnej poisťovni Cedar Rapids v štáte Iowa. Ennia započala svoje podnikateľské aktivity v Španielsku v roku 1980. Neskôr poisťovňa AGO vďaka svojmu úspechu získala viac ako 50 percentný príjem z poistenia zo zahraničia. Pre Enniu to bolo viac ako 55 percent príjmov, pochádzajúcich z iných ako domácich zdrojov.

Vznik AEGON

Spoločnosti AGO a Ennia sa v novembri v roku 1983 spojili a vytvorili tak druhú najväčšiu holandskú poisťovňu, hneď po Nationale – Nederlanden. Aegon okamžite spustil kampaň pre zvýšenie podnikateľských aktivít aj v zahraničí. Stala sa prvou v zozname NASDAQ – najväčší elektronický burzový trh v USA, spolupracujúci s viac ako 39 krajinami z celého sveta. V roku 1986 odkúpila Aegon hypotečnú banku Friesch – Groningsche. V tom istom roku zvýšila svoju aktivitu v Španielsku kúpením banky Union Levantina de Seguros a vstúpila na európsky trh.

AEGON tiež dosiahol výborný výsledok v oblasti pripoistení. Podiel pripoistení na predpísanom poistnom tvoril v roku 2011 až 28 %, čo znamená 2. miesto medzi slovenskými poisťovňami. Od roku 2012 nesie aréna NTC v Bratislave kde sa konajú významné športové tenisové podujatia a koncerty, meno Aegon arena.