Home

Nachádzate sa tu

Doplnkové dôchodkové sporenie - tretí pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie (kedysi nazývané doplnkové dôchodkové poistenie - DDP) je individuálne zabezpečenie sa pred finančnou neistotou. Doplnkové dôchodkové sporenie sa riadi Zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z.z.


Poraďte sa s nami o dôchodkovom sporení! 

infolinka 0948 117707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu dochodkove@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Novinky v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014
Čo je doplnkové dôchodkové sporenie?
Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie?
Účastník doplnkového dôchodkového sporenia
Zamestnávateľ v doplnkovom dôchodkovom sporení
Dôchodkové fondy v doplnkovom dôchodkovom sporení
Na aké dávky vzniká nárok pri doplnkovom dôchodkovom sporení?
Prerušenie účasti, zmena splátok v doplnkovom dôchodkovom sporení
Poplatky v doplnkovom dôchodkovom sporení

Novinky v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

 • Daňová úľava - účastník doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) si môže znížiť daňový základ o 180 € ročne;
 • Daňová úľava platí len pre sporiteľov, ktorí uzavreli zmluvu o DDS od 1.1.2014 a neskôr, ostatní sporitelia majú daňovú úľavu len po vykonaní zmeny dávkového plánu;
 • Postupné znižovanie poplatku za správu fondu do roku 2020 - Výplatný fond z 0,9% na 0,60% a Príspevkový fond z 1,8% na 1,20%;
 • Poplatok za prestup do inej dôchodkovej spoločnosti do 1 roka je 5%;
 • Nové zmluvy bez dávkových plánov;
 • Podmienka nároku na doplnkový starobný dôchodok vek 62 rokov alebo starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok;
 • Zrušenie odstupného vo výške 80% hodnoty investície, čím sa ruší 20%-ný poplatok;
 • Vzniká nová dávka predčasný výber, ktorý sa vzťahuje len na príspevky účastníka a môže sa vyplatiť 1-krát vždy za 10 rokoch, pričom príspevky zamestnávateľa „čakajú“ až do veku 62 rokov;
 • Výsluhový dôchodok je nárokovateľný najskôr po 10 rokoch sporenia a po dosiahnutí veku 55 rokov;
 • Dočasný výsluhový dôchodok - min. doba výplaty 5 rokov;
 • Zamestnávateľ má povinnosť uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní aj s inou DDS v prípade, že mu zamestnanec predloží účastnícku zmluvu.

Čo je doplnkové dôchodkové sporenie?

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľná forma dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa, kde klient uzatvára zmluvu s Doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou a zaväzuje sa pravidelne prispievať na svoj individuálny účet v Doplnkovej dôchodkovej sporiteľni.

Doplnková dôchodková sporiteľňa zhodnocuje vklady svojich klientov a zaväzuje sa vyplácať účastníkovi doplnkový dôchodok po splnení podmienok určených v zmluve a v dávkovom pláne. Doplnkové dôchodkové sporenie nekryje žiadne riziká, ide len o sporenie. Hlavné výhody a charakteristika doplnkového dôchodkového sporenia.

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie?

Účastník doplnkového dôchodkového sporenia (sporiteľ DDS) uzavrie zmluvu o DDS s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou a platí príspevky. Sporiteľovi sa vytvorí individuálny účet, na ktorý môže prispievať aj zamestnávateľ za daňovo výhodných podmienok. Doplnková dôchodková sporiteľňa s peniazmi pracuje prostredníctvom dôchodkových fondov.

Na všetko dozerá depozitár, nezávislá banka, ktorá má na tento účel osobitnú licenciu Národnej banky Slovenska. Depozitár schvaľuje každú transakciu, čí kontroluje činnosť doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, aby sa s peniazmi sporiteľov nakladalo v ich záujme a v ich prospech. Doplnová dôchodková sporiteľňa a depozitár dostávajú za svoju činnosť vopred schválené pevné poplatky.

Z nasporených peňazí v dôchodkovom fonde má sporiteľ neskôr nárok na výplatu rôznych dávok, najmä doplnkového starobného dôchodku. 

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie

Účastník DDS

Účastník - sporiteľ, ktorý je zamestnancom alebo živnostníkom, má nárok na doplnkový starobný dôchodok najskôr v 55 - tich rokoch veku,  pri sporení počas doby najmenej 10 rokov. Toto platí len pre účastníka, ktorý uzavrel zmluvu o DDS pred 1.1.2014 a doteraz nezrušil svoj pôvodný dávkový plán.

V prípade zmluvy o DDS uzavretej podľa pravidiel od 1.1.2014 platí nárok na doplnkový starobný dôchodok po dovŕšení 62 rokov veku alebo pri nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok.

Od 1.1.2014 platí možnosť daňovej úľavy - zníženie daňového základu pre účastníka DDS do 180 € ročne, podmienkou je uzavretie zmluvy od 1.1.2014 alebo zrušenie starého dávkovéhop plánu, pokiaľ bola zmluva uzavretá pred 1.1.2014.

Zamestnávateľ v DDS

Zamestnávateľ, ktorý prispieva svojim zamestnancom, si môže uplatniť príspevky ako odpočítateľné položky z daňového základu až do 6 % z hrubej mzdy konkrétneho zamestnanca, ktorý uzavrel doplnkové dôchodkové sporenie.

V prípade zamestnancov 3. a 4. pracovnej kategórie je dokonca povinný prispievať vo výške 2% z konkrétnej hrubej mzdy takého pracovníka. Ide o rizikové povolania ako baník, hutník, pracovník s rádioaktívnym materiálom a podobne, toto zaradenie určuje okresný hygienik. Výhoda platí aj pre tanečníkov a umelcov.

Od. 1.1.2014 je zamestnávateľ povinný uzavrieť zamestnávateľskú zmluvu aj s ďalšou dôchodkovou spoločnosťou, pokiaľ mu zamestnanec predloží účastnícku zmluvu o DDS s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Dôchodkový fond

Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje doplnkové dôchodkové fondy. Doplnkový dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Každý dôchodkový fond musí mať Štatút dôchodkového fondu a Informačný prospekt, podobne ako majú podielové fondy

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Typy dôchodkových fondov v DDS:

1. príspevkový doplnkový dôchodkový fond - do tohto fondu sa pripisujú príspevky účastníkov
2. výplatný doplnkový dôchodkový fond - slúži na výplatu dávok

Na aké dávky vzniká nárok z DDS?

Účastník doplnkového dôchodkového sporenia má nárok na niekoľko dávok.

a) doplnkový starobný dôchodok

Na doplnkový starobný dôchodok vzniká nárok po zaplatení príspevkov najmenej za 120 mesiacov a dosiahnutí veku 55 rokov a môže sa vyplácať dvomi formami ako:

1. doživotný doplnkový starobný dôchodok - vypláca sa doživotne
2. dočasný doplnkový starobný dôchodok - nasporená hodnota dôchodkového účtu sa rozpočíta na dobu určitú a vypláca sa najmenej 5 rokov

b) doplnkový výsluhový dôchodok

Na doplnkový výsluhový dôchodok vzniká nárok po zaplatení príspevkov najmenej za 5 rokov a a dosiahnutí veku 40 rokov a môže sa vyplácať dvomi formami ako:

1. doživotný doplnkový výsluhový dôchodok - vypláca sa doživotne
2. dočasný doplnkový výsluhový dôchodok - nasporená hodnota dôchodkového účtu sa rozpočíta na dobu určitú a vypláca sa najmenej do dovŕšenia veku 62 rokov.

c) jednorazové vyrovnanie

Účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia môže byť vyplatené jednorazové vyrovnanie z týchto dôvodov:

1. priznanie plného invalidného dôchodku (nad 70%)
2. splnenie podmienok pre vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhovému dôchodku a súčasne aktuálna hodnota osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR
3. zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo zrušenie doplnkovej dôchodkovej sporiteľne
4. Ak sporiteľ požiada o výplatu doživotného doplnkového starobného dôchodku, môže si nechať vyplatiť do 50 % hodnoty účtu ako jednorazové vyrovnanie
5. Ak sporiteľ požiada o výplatu doživotného dočasného starobného dôchodku, môže si nechať vyplatiť do 25 % hodnoty účtu ako jednorazové vyrovnanie
6. V prípade smrti účastníka sa vyplatí oprávnenej osobe jednorazové vyrovnanie vo výške 100% hodnoty účtu

d) odstupné

Od 1.1.2014 je odstupné zrušené.

Do 1.1.2014 platilo, že v prípade zrušenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení bude účastníkovi vyplatené odstupné vo výške hodnoty dôchodkového účtu, zníženej o zrážku 20%. Toto prichádzalo do úvahy v prípade, že účastník nesplnil podmienky nároku na niektorý doplnkový dôchodok. 

Prerušenie účasti, zmena splátok

Účastník môže kedykoľvek prerušiť účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení, kedykoľvek znížiť alebo zvýšiť príspevky bez obmedzenia a bez sankcií.

Poplatky v DDS

Doplnkové dôchodkové sporenie podlieha poplatkom:

 • Poplatok za správu príspevkového fondu z hodnoty účtu účastníka bude od roku 2014 do roku 2020 klesať z 1,8% na 1,3%;
 • Poplatok za správu výplatného fondu z hodnoty účtu účastníka bude od roku 2014 do roku 2020 klesať z 0,9% na 0,65%;
 • Pri prestupe do inej doplnkovej dôchodkovej sporiteľne do 1 roka od začiatku programu doplnkového dôchodkového sporenia sa spoplatňuje sankciou 5%.